ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и Iэтащхьэр  Правительствэм и Унэм дыгъуасэ щыхуэзащ бжыгъэхэр  зи лъабжьэ творчествэмкIэ школыр  къызэзыгъэпэща  икIи абы и генеральнэ директор Абрамовэ Дарье

2018-06-09

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ Правительствэм и Унэм щыхуэзащ «Кодабра» бжыгъэхэр зи лъабжьэ школым и къызэгъэпэщакIуэ икIи и унафэщI Абрамовэ Дарье.

  • Псалъэмакъым хиубыдэу къаIэтащ Урысей Ипщэм щыяпэу бжыгъэхэр зи лъабжьэ щIэныгъэхэм сабийхэр щыхурагъаджэ школ республикэм къыщызэIухынымкIэ щыIэ Iэмалхэм.
  • Бжыгъэхэр зи лъабжьэ экономикэм зыщиужь лъэхъэнэм, къыхигъэщхьэхукIащ КIуэкIуэ Юрий, икъукIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ цIыкIухэр пасэ дыдэу щIадзэу къэкIуэну зэманым къагъэсэбэпыну технологиехэм щыхурагъэджэн IуэхущIапIэ къызэгъэпэщыным.
  • «Иджырей зэманым дэтхэнэ сабийми хищIыкIын хуейщ бжыгъэхэр зи лъабжьэ щIэныгъэм. ЦIыхум и акъылыр пэщIэдзэ классхэм щызэтоувэ, абы къыхэкIыу сабийхэр илъэси 6 ныбжьым щегъэжьауэ а Iуэхум хурагъаджэу щIадзэн хуейщ. ЩIэныгъэ гуэдзэн щрагъэгъуэт иджырей центхэр мы зэманым зыщылажьэ Къэбэрдей-Балъкъэрым а Iуэхур дэгъэкIынымкIэ Iэмал псори щыIэщ», — къыхигъэщхьэхукIащ Абрамовэм.
  •  
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ  Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.