ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ Урысей Федерацэм и делегацэм хэту щыIэщ Европэм и Советым и щIыпIэ, щIыналъэ властхэм я конгрессым и сессием

2018-03-30

  • Страсбург (Франджы) щокIуэкI Европэм и Советым и щIыпIэ, щIыналъэ властхэм я конгрессым и 34-нэ пленар зэIущIэр. Урысей Федерацэм и официальнэ делегацэм, Путин Владимир 2016 гъэм бадзэуэгъуэм и 21-м къыдигъэкIа уна­фэмкIэ ­къищтам, хэту абы щыIэщ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ.
  • ЗэIущIэм зыщытепсэлъыхь Iуэху нэхъыщхьэр щIыпIэ, щIыналъэ унафэщI IэнатIэхэм цIыхухэм къащхьэщыжынымкIэ къапэщыт къалэнхэр зэрагъэзащIэрщ. Сессием апхуэдэу щыхэплъэнущ щIыналъэ политикэм иIэ къыхэщхьэхукIыныгъэхэм, щIыналъэ референдумхэр къы-зэ­ры­­зэрагъэпэщым, Iэпхъуэшапхъуэхэм япыщIауэ Европэм къыщыхъуа гугъуехь­хэр къызэнэкIынымкIэ щIыпIэ, щIыналъэ властхэм ялэжьхэм. Апхуэдэу конгрессым къыщащтэнущ Европэм и Советым хэт къэрал зыбжанэм, абыхэм яхиубыдэу Латвием, Молдавием, Куржым я щIыпIэ, щIыналъэ унафэщI IэнатIэхэм демократием и хабзэхэр зэрыщагъэзащIэм теухуа документхэр.
  • Сессием хэтхэм я пащхьэм къы­щыпсэлъэнущ икIи ахэр зыщIэупщIэхэм жэуап иратынущ Европэм и Советым и генеральнэ секретарь Ягланд Т., ПАСЕ-м и тхьэмадэ Николетти М., Европэм и Советым и щIыналъэхэм я комитетым и тхьэмадэ Ламбертц К-Х., апхуэдэу Европэм и Советым и Министрхэм я комитетым Данием и лIыкIуэу щыIэр.
  •  
  • КъБР-м и Парламентым и
  •  пресс-IуэхущIапIэ.