ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2018 гъэм щIадзэ

2018-01-18

  • КъБР-м УхуэныгъэмкIэ, псэупIэ-коммунальнэ, гъуэгу хозяйствэхэмкIэ и министерствэм къызэритымкIэ, федеральнэ, республикэ инвестицэ программэхэр гъэзэщIэным хуэунэтIа Iуэхугъуэхэм хыхьэу, Къэбэрдей-Балъкъэрым 2018 гъэм щыщIадзэнущ егъэджэныгъэм, узыншагъэр хъумэным, щэнхабзэмрэ спортымкIэ ухуэныгъэщIэхэр къыщызэгъэпэщынымрэ щыIэхэр къэгъэщIэрэщIэжынымкIэ лэжьыгъэхэм.
  •  
  • Апхуэдэу мы гъэм Нарткъалэрэ Ташлы-Тала къуажэмрэ школыщIэ зырыз дащIыхьынущ (еджакIуэу 921-м ятещIыхьауэ), Арщыданрэ Налшык къалэ округымрэ сабий гъэсапIэу тIу къыщызэIуахынущ (псори зэхэту сабий 300 щIэхуэу), Белокаменскэ, Саратовскэ жылагъуэхэм фельдшер-акушер пунктхэр къыщызэрагъэпэщынущ, ХьэтIохъущыкъуей, Уэзрэдж, Чыщбалъкъ къуажэхэм я щIалэгъуалэр мини-футбол щыджэгу хъуну губгъуэ IэрыщIхэм зыщрагъэубгъунущ, республикэм и жылагъуэ зыбжанэм псы, газ зрикIуэ бжьамийхэр щаукъуэдиинущ, социальнэ мыхьэнэ зиIэ нэгъуэщI проектхэр щыпхагъэкIынущ.
  •  
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ
  • Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.