ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ярин Андрей утыку къохьэ

2018-01-18

  • КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI къулыкъум ди республикэм илъэс зыбжанэкIэ щыпэрыта Ярин Андрей тхьэмахуэ блэкIам ягъэуващ къэралым и президенту хахыну зи кандидатурэр къэзыгъэлъэгъуа Путин Владимир и хэхакIуэ штабым и аппаратым и пашэу.
  •  
  • Ярин Андрей и ныбжьыр илъэс 47-рэ ирокъу. 2006 гъэм и мэкъуауэгъуэм къыщыщIэдзауэ 2009 гъэм и шыщхьэуIу мазэм нэсыху ар ди республикэм и премьер-министру щытащ. ИужькIэ УФ-м и Президентым и Администрацэм къулыкъу зэмылIэужьыгъуэхэр щрихьэкIащ, Курыт федеральнэ щIыналъэм УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу щыIэм и къуэдзэу лэжьащ.
  • 2016 гъэм и жэпуэгъуэ мазэ лъандэрэ Ярин Андрей УФ-м и Президентым и Администрацэм къэрал кIуэцI политикэмкIэ и управленэм и унафэщIу щыIэщ. Хэхыныгъэ штабым и Iэтащхьэу щыщытыну зэманым ар зыгъэпсэхуакIуэ кIуэнущ. УФ-м и Президентыр хахынущ 2018 гъэм гъатхэпэм и 18-м.
  • ТАМБИЙ  Линэ.