ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩэнхабзэмкIэ унэхэм поплъэ

2017-10-18

  •  Иужьрей илъэс зыбжанэм ди къэралым гулъытэ хэха щыхуащI щэнхабзэмкIэ унэхэм-рэ клубхэмрэ я лэжьыгъэр егъэфIэкIуэным.
  •  
  • Лэжьыгъэр ефIэкIуэн папщIэ клубхэр зэгъэпэщыжын, уеблэ-мэ щIыпIэ куэдым ахэр щIэрыщIэу щыухуэжын хуейщ. Ар къалъытэ- ри, къэрал программэ щхьэхуэхэр къыхалъхьащ. Абыхэм ящыщ зы иджыпсту ди республикэм щолажьэ.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм и нэIэм тету ди республикэм и щIыналъэ зыбжанэм зэгъусэу щыщIадзащ щэнхабзэмкIэ унэхэр ухуэн. Къатщтэмэ, Бахъсэн щIыналъэм ар Жанхъуэтекъуэ къуажэм щаухуэ, Шэджэмым — Хъущтэ-Сырт, Аруаным — Псыгуэнсу, Май щIыналъэм — Колдрасинскэм. Министерствэм дызэрыщагъэгъуэзамкIэ, унэхэр яухуэ Тэтэрстаным щащIа проектым тету. Псоми зэщхьу, зы къату ящI мы унэхэр сыт и лъэныкъуэкIи быдэщ, щIыр щыхъейми шынагъуэншэщ. Аукцион екIуэкIри, ухуакIуэхэр абы къыщыхахащ. Ухуэныгъэм текIуэдэну ахъшэр къыхагъэкIащ федеральнэ, республикэ бюджетхэм.
  • ЩэнхабзэмкIэ унэхэр зэуэ цIыху 200-м нэхърэ мынэхъ мащIэ щIэхуэным тещIыхьащ. Абы хэтынущ къэфапIэхэр, библиотекэхэр. Ухуэныгъэр зэрекIуэкIыр мазэ къэс министерствэм къепщытэ. Ухуэныгъэ-хэр щэкIуэгъуэ-дыгъэгъазэ мазэхэм фIэмыкIыу и кIэм нагъэсыну я мурадщ .
  • Шэрэдж Дисэ.