ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Урысей Печатым и махуэмкIэ зэрехъуэхъуар

2017-01-13

  • Си гум къыбгъэдэкIыу сохъуэхъу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и журналистхэм, редакцэхэм я лэжьакIуэхэм, къыдэзыгъэкIхэм, полиграфистхэм я IэщIагъэмкIэ я махуэшхуэмкIэ — Урысей печатым и махуэмкIэ!
  • ЦIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм нобэ къалэн ин я пщэ дэлъщ жылагъуэ гупысысэр зэфIэгъэувэнымкIэ, граждан жылагъуэм зегъэужьынымкIэ, хьэл-щэныфIхэр хъумэнымкIэ, мамырыгъэмрэ зэгурыIуэныгъэмрэ гъэбыдэнымкIэ. КъэхъукъащIэхэр къэвгъэлъагъуэкIэрэ, абыхэм пэжу фабгъэдыхьэкIэрэ, фэ щIэджыкIакIуэхэм гупсысэ зэмылIэужьыгъуэхэр я пащхьэ иволъхьэ. ФIыщIэ фхузощI захуагъэм, псынщIагъэм, пэжыгъэм фытету тхыгъэхэр зэрывгъэхьэзырым, IэщIагъэлI нэсу фызэрыщытым, фи Iуэхум фызэрыхуэпэжым папщIэ.
  • Си гуапэу сынывохъуэхъу узыншагъэ, творческэ ехъулIэныгъэ, насып, зэIузэпэщыныгъэ фиIэну.