ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIуэкIуэ Юрий яхуэгузэващ ТУ-154 кхъухьлъатэр къыщехуэхам хэкIуэдахэм я Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ. А кхъухьлъатэм цIыху 92-рэ исащ

2016-12-27

  •  «Къэбэрдей-Балъкъэрым исхэм я цIэкIэ, си щхьэкIэ сэ къызбгъэдэкIыу сахуогузавэ тенджыз ФIыцIэм нобэ хэхуа кхъухьлъатэм исахэм я унагъуэхэм. Ар икъукIэ гузэвэгъуэшхуэщ. Республикэр хьэзырщ абы пыщIауэ дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэхэм защIигъэкъуэну. Шэч къытесхьэркъым апхуэдэ гузэвэгъуэ къыщIэхъуар зэман гъунэгъум къриубыдэу зэрызэхагъэкIынум», — щитхащ КъБР-м и Iэтащхьэм инстаграмым щиIэ напэкIуэцIым.
  • Аргуэру зэ дигу къэдгъэкIыжынщ Урысейм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм и кхъухьлъатэр Сирием щыIэ Хмеймим авиабазэм кIуэну Адлер и аэропортым зэрытелъэтыкIар. Абы ист дзэ къулыкъущIэхэр, Александровым и цIэр зезыхьэ ансамблым и артистхэр, Япэ каналым, НТВ-м, «Звезда» телеканалхэм я лэжьакIуэхэр.
  •  
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.