ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий занщIэу эфирым кIуэуэ «Россия-1» (КъБР) каналым къыщыпсэлъащ икIи республикэм исхэр зыщIэупщIахэм жэуап иритащ

2016-11-19

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий «Россия-1» (КъБР) каналым дыгъуасэ къыщыпсэлъащ икIи республикэм исхэм я упщIэхэм жэуапхэр иритащ. Программэр щагъэхьэзырым къэпсэлъахэм псори зэхэту упщIэ зэмылIэужьыгъуэу 1000-м щIигъу ирагъэтхащ щIыналъэм и социально-экономикэ зыужьыныгъэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэм ехьэлIауэ.
  •  
  • Псалъэмакъыр нэхъыбэу теухуауэ щытащ узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм, егъэджэныгъэм зегъэужьыным, производствэр егъэфIэкIуэным.
  • Илъэсыр къызэрыунэхурэ, къыхигъэщхьэхукIащ КъБР-м и Iэтащхьэм, промышленностым и IэнатIэм сом мелард 30-м щIигъу (илъэсыр щиухым ирихьэлIэу ар сом мелард 40-м щхьэдэхынущ), мэкъумэш хозяйствэм сом мелард 35-рэ и уасэ продукцэ къалэжьащ. МэкъумэшыщIэхэр мы гъэм гъавэу тонн зы мелуаным щIигъу кърахьэлIэфыну щогугъ.
  • Нэгъабэ елъытауэ, ухуэныгъэ лэжьыгъэу проценти 6-кIэ нэхъыбэ ирагъэкIуэкIащ, псэупIэу проценти 10,5-кIэ нэхъыбэ хьэзыр ящIащ.
  • Финансхэм я IэнатIэми, жиIащ КIуэкIуэ Юрий, щытыкIэр щызэпIэзэрытщ. Республикэ бюджетым и IэнатIэ псоми илъэсыр къызэрыунэхурэ зэрызаужь псынщIагъыр проценти 4,6-рэ мэхъу. Республикэм езым налогыу, налогхэм ящымыщ ахъшэу къызэщIигъэуIуэр проценти 10-кIэ нэхъы- бэ хъуащ.
  • Республикэм и инвестицэ щытыкIэр егъэфIэкIуэным, инвестицэ проект инхэр гъэзэщIэным зэкIэлъыкIуэу йолэжь. Абы Iэмал къитынущ налогыу къыхэкIыр нэхъыбэ щIынымкIэ, къимыдэкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым исхэм папщIэ лэжьапIэ IэнатIэщIэхэр къызэгъэпэщынымкIэ.
  • КъБР-м и Iэтащхьэм щIыналъэм щыпсэухэм фIыщIэ яхуищIащ псалъэмакъым жыджэру зэрыхэтам папщIэ. Абы хиубыдэу къаIэта Iуэхухэмрэ гу зылъата ныкъусаныгъэхэмрэ куууэ зэпкърахынущ икIи ахэр къызыбгъэдэкIахэм хъыбар ирагъэщIэжынущ.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.