ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лэжьыгъэ зэфIахамкIэ арэзыщ

2016-05-14

  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ республикэм и щIыналъэхэм щыIащ, социальнэ IуэхущIапIэ зыбжанэм я щытыкIэр къипщытэу.
  •  
  • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин щIыгъуу, республикэм и Iэтащхьэр Аруан районым щыIащ. Псынабэ къуажэм ахэр щеплъащ щIэрыщIэу къызэIуахыжа ЩэнхабзэмкIэ унэм. 1988 гъэм яухуа IуэхущIапIэр куэд щIауэ зэгъэпэщыжын хуейхэм ящыщти, илъэситIым и кIуэцIкIэ ар иджырей мардэм тету зэфIагъэувэжащ. Абы текIуэдащ псори зэхэту сом мелуан 40-м щIигъу. Абы щыщу сом мелуан 37,6-р федеральнэ ахъшэщ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и бюджетым сом мелуани 7,2-рэ къыхэкIащ. Аруан районым и Iэтащхьэм и къуэдзэ Щоджэн Риммэ къызэрыхигъэщамкIэ, ухуэныгъэм елэжьащ «Урысей Федерацэм щIыхъей къыщыхъу и щIыпIэхэм я IуэхущIапIэ нэхъыщхьэхэмрэ псэупIэхэмрэ егъэфIэкIуэн» къэрал программэм хиубыдэу.
  • Унэм езым щхьэхуэу котельнэ иIэщ, концерт пэшыр цIыху 300-м тещIыхьащ, спорткомплексрэ библиотекэрэ хэтщ, гупжьей зэхуэмыдэхэр щылэжьэну пэшхэр щхьэхуэщ.
  • — ИкъукIэ ди гуапэщ мыпхуэдэ унэ дахэ ди къуажэм къыщызэIутхыжыну. Мыбдеж цIыхухэр махуэшхуэхэм теухуауэ къыщызэхуэтшэсыным нэмыщIауэ, нэхъыщхьэу дызэлэжьынур къуажэдэсхэм я зэманыр купщIафIэу зэрагъэкIуэнырщ, — жиIащ ЩэнхабзэмкIэ унэм и унафэщI Индэрокъуэ Аминэ, упщIэкIэ зыщыхуэдгъазэм. — Лъэпкъ къафэхэм, дыщэидэм, зэIущэкIэм, нэгъуэщIхэми щыхуэдгъэсэну ди мурадщ, щIалэ цIыкIухэр щызэхуэсыфынущ спорткомплексым. Къыхэзгъэщынут, щыджэгу пэшымрэ спортым зыщыхуагъасэмрэ зэрыщхьэхуэр. ЩэнхабзэмкIэ унэм и макъамэ Iэмэпсымэхэр щIэкIэ зэтхъуэкIащ, уеблэмэ фильмхэр мыбдеж щыдгъэлъэгъуэну зэфIэкI диIэ хъуащ.
  • ЩэнхабзэмкIэ унэм и пщIантIэм дэтщ жылэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ хуэзыщIа цIыху 93-м я цIэ-унэцIэхэр зытетха фэеплъ мывэри. КъБР-м и Iэтащхьэр спортымкIэ пэшым щыщIыхьам, абы боксымкIэ ныбжьыщIэхэм зыщагъасэу ирихьэлIащ. КIуэкIуэ Юрий щIэупщIащ зыхуеину IэмэпсымэхэмкIэ ахэр къызэрызэгъэпэщам, иужькIэ спортсмен ныбжьыщIэхэм я гъусэу сурэт зытригъэхащ. ЩэнхабзэмкIэ унэм хэт библиотекэм цIыху къызэрыришэлIэфыну щIыкIэмрэ абы Iуэхугъуэ щхьэхуэхэм теухуа пшыхьхэр зэрыщрагъэкIуэкIынумрэ Iэтащхьэр щыщIэупщIэм, Аруан районым и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ Куэшей Азэмэт къыхигъэщащ къуажэм дэс цIыху 1700-м щыщу 130-р зэрыеджакIуэр, ахэр щэнхабзэмрэ спортымрэ дегъэхьэхыным зэрахузэфIэкIкIэ яужь зэритынур.
  • КъБР-м и Iэтащхьэм къыхигъэщащ IуэхущIапIэм щызэфIагъэкIа лэжьыгъэм арэзы зэрищIар, ауэ къуажэм и зэIузэпэщыныгъэм иджыри елэжьын зэрыхуейр, псом хуэмыдэу гъуэгухэм.
  • Май къалэм фокIадэм къыщызэIуахыну «Умка» сабий гъэсапIэм КъБР-м и Iэтащхьэм зыщиплъыхьащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ — егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ министр Емуз Нинэ, ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ IэнатIэхэмкIэ министр Тутыкъу Анзор, Май районым и администрацэм и Iэтащхьэ Шагин Сергей сымэ и гъусэу.
  • Сабий гъэсапIэм ныбжьыщIэу 80 щIэхуэнущ, япэ къатыр зи узыншагъэм сэкъат иIэхэм тещIыхьауэ щытынущ. КIуэкIуэ Юрий ухуакIуэхэм фIыщIэ яхуищIащ сабий гъэсапIэр и зэманым ирихьэлIэу зэраухым папщIэ. «ГъэсапIэм и пщIантIэр щхъуантIагъэкIэ гъэдэхэн хуейщ, цIыкIухэм зыщаплъыхьын, зыщагъэпсэхун яIэн хуэдэу. Сыщогугъ мы гъэсапIэр ди сабийхэм тыншыпIэ яхуэхъуну. Унэм и теплъэр ебгъэфIакIуэр зыщ, ауэ абы гъэсэ-ныгъэ щIэмылъмэ зырикIщ. Абы къыхэкIыу сыхуейт ди щIэблэр щыпкъэу къэвгъэхъуну. ЗэрыжаIэу, псалъэр дгъэмащIэу, лэжьыгъэкIэ Iуэхур дгъэнщIыфу щытын хуейщ. Сынывохъуэхъу ухуэныгъэм ехъулIэныгъэфIхэр къыфхудэкIуэну», — жиIащ КIуэкIуэ Юрий.
  • БАГЪЭТЫР Луизэ.