ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гъатхэм, щIалэгъуэм, лъагъуныгъэм я махуэшхуэ

2016-05-14

  • Хабзэ хъуащи, илъэс куэд лъандэрэ КъБКъУ-м щокIуэкI «Студент гъатхэ» фестиваль-зэпеуэр. Мы гъэми студентхэр жыджэру хэтащ гъатхэм, щIалэгъуэм, лъагъуныгъэм хуэгъэпса зэхыхьэхэм. Университетым и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Хьэжы Заринэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, зэпеуэм нэхъыфIу къыщалъыта зыкъэгъэлъэгъуэныгъэхэр зыхэт концертышхуэ иджыблагъэ щызэхашащ еджапIэ нэхъыщхьэм.
  •  
  • Махуэшхуэ концертыр къызэIуихащ университетым и ректор Алътуд Юрий. «Студент гъатхэ — 2016» зэпеуэр екIуу, къызыхуэтыншэу зэрекIуэкIамкIэ егъэджакIуэхэмрэ студентхэмрэ ехъуэхъуащ ар.
  • — Фестивалым наIуэ къищIащ ди еджапIэ нэхъыщхьэм и цIэкIэ утыкушхуэм ибгъэхьэ хъуну гупыфI дызэриIэр, — къыхигъэщащ Алътудым. — А щIалэгъуа-лэр Къэзан дгъэкIуэнущ, абы щекIуэкIыну «Урысейпсо студент гъатхэ — 2016»-м хэтыну. ЕхъулIэныгъэ зыIэра-гъэхьэну дохъуэхъу абыхэм!
  • Псом япэ зи цIэ къраIуахэм ящыщщ спорт лигэхэм, куратор ныбжьыщIэхэм я школым, сурэткIэ зэпеуэм, «Сыт? Дэнэ? Дапщэщ?» зэхьэзэхуэм пашэ щыхъуахэм. Ректорым абыхэм яритащ зэпеуэхэм зэрыхэтамкIэ сертификатхэмрэ щIыхь тхылъхэмрэ. АдэкIэ Iэтауэ ягъэлъэпIащ мыгъэрей «Студент гъатхэ — 2016» фестиваль-зэпеуэм щытекIуахэмрэ абы и лауреат хъуахэмрэ: япэ увыпIэр къэзыхьа ПравэмкIэ, экономикэмрэ финансхэмкIэ институтыр, етIуанэр зыхуагъэфэща медицинэ факультетыр, ещанэ увыпIэр зылъыса медицинэ колледжыр.
  • Студентхэм я концертышхуэр гукъинэу екIуэкIащ.
  •  
  • КЪАРДЭН Маритэ.