ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Балъкъэр лъэпкъым и щыгъуэ махуэ

2016-03-10

  • Политикэ залымыгъэм ихьахэм я фэеплъым и деж гъатхэпэм и 8-м щекIуэкIащ щыгъуэ пэкIу. Ар теухуауэ щытащ балъкъэр лъэпкъым и хэкур зэрырагъэбгынэрэ илъэс 72-рэ зэрырикъум.
  •  
  • Щыгъуэ пэкIум кърихьэлIат КъБР-м и Правительствэм и Iэтащхьэ Мусуков Алий, КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, министрхэр, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, дин лэжьакIуэхэр. Политикэ залымыгъэм и зэранкIэ дунейм ехыжахэм папщIэ дыуэ ящIащ. Абы и ужькIэ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин къызэхуэсахэм захуигъэзащ:
  • — Илъэс 72-рэ и пэкIэ балъкъэр лъэпкъым зыхищIащ гузэвэгъуэшхуэ. Нобэ мы пэкIум кърихьэлIахэм дигу къыдогъэкIыж хамэщIым зи кхъащхьэ къыщынахэр. абыхэм дахуэвгъэщыгъуэ.
  • ПэкIум къекIуэлIахэм  удз гъэгъахэр тралъхьащ мемориалымрэ балъкъэр узэщIакIуэ Мечиев Кязим и фэеплъымрэ. Ар зэфIэкIа нэужь,  цIыхухэм яунэтIащ зи адэжь лъахэр зрагъэбгына балъкъэрхэм я щхьэ кърикIуахэм ущызыгъэгъуазэ гъэлъэгъуэныгъэ къыщызэIуаха музей-мемориалым.
  • Щыгъуэ пэкIум и кIэухым Къэбэрдей-Балъкъэрым и артистхэр а махуэм теухуа усэхэм къеджащ, апхуэдэ нэщхъеягъуэ афIэкIа къэмыгъэхъуным цIыхухэр хуэзыущий  уэрэдхэр  ягъэзэщIащ.
  •  ЩОДЖЭН Iэминат.
  •  Сурэтхэр
  • Елъкъэн Артур трихащ.