ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм и псалъэ

2014-03-12

  • Украинэм иужь зэманым щекIуэкIхэм темыгузэвыхьынкIэ, зэгуимыгъэпынкIэ, ахэр я жа­гъуэ мыхъункIэ Iэмал иIэкъым тэмэму гуп­сы­сэ цIыху псори. Дэ сыт и лъэны­къуэкIи ди гъу­-нэ­гъу къэралым конс­титуцэм тету щыхаха уна­фIэщIхэр я Iэна­тIэм IэщэкIэ зэщIэузэдауэ          цIы­ху­хэм традз­ри, тетыгъуэр яубыдащ лъэпкъ зэ­хэгъэж зыщI бзаджэнаджэхэм. Абыхэм «я те­ты­­­гъуэр яублащ» залымыгъэ ткIийм и хабзэ­р ягъэу­­­вынымкIэ. Лъыгъажэ зэхаублащ, цIыхухэм я хуитыныгъэхэр хаутащ. Украинэм куэду щы­псэу урысхэр урысыбзэкIэ псалъэ мыхъуну ягъэ­у­ващ, оппозицэм щыIэ политикэ партхэр зэбг­рахуащ, Iуэхум нэ­гъуэщIу егупсысхэр зэхэ­зехуэн ящI.
  • Украинэм и щIыналъэ куэдым, псом   хуэмыдэу абы и ипщэ-къуэкIыпIэ лъэ­ныкъуэмкIэ щыIэхэм, захуагъэ хэлъу къалъытэркъым влас­тыщIэр хабзэм тету, икIи езыхэм я цIыхухэр бзаджэнаджэхэм ща­хъумэн папщIэ властым и щIыпIэ къудамэхэр къызэрагъэпэщ. Абыхэм УФ-м и Iэтащхьэхэм зыкъыхуагъэзащ мамы­ры­­гъэр, хабзэр, зэпIэзэрытыгъэр зэфIагъэувэ­жынымкIэ ядэIэпыкъуну, цIыхухэм я шына­гъуэншагъэр къызэрагъэпэщыну къе­лъэ­Iуу. Зэ­фIэува щытыкIэм куууэ хэплъэщ, зэпэщIэ­ты­ныгъэр зэрыщIэхуабжьэм, лъа­гъумыхъу­ны­гъэр зэрызэщIэплъэм зэи пхуэ­мыгъэзэ­кIуэ­жы­ну Iуэху хьэлъэхэр къашэнкIэ зэрыхъунур зэпилъытри, гъатхэпэм и 1-м Урысейм Федера­цэмкIэ и Советым зэдэарэзыуэ Урысей Федерацэм и Президентыр хуит ищIащ Украинэм и щIыналъэм жылагъуэ-политикэ щытыкIэр щагъэтэмэмыжын папщIэ УФ-м IэщэкIэ Зэ­щIэузэда и Къарухэр къигъэсэбэпыну.
  • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм, къанэ щы­мыIэу, деIыгъ Украинэм и щIыналъэм жылагъуэ-политикэ, экономикэ зэпIэзэрытыгъэр щызэфIэгъэувэжыным, къэралыр мыгъэлъэ­лъэ­жыным икIи ар конституцэм и мардэхэм щIэгъэувэжыным хуэунэтIауэ Урысей Федерацэм и унафэщIхэм ялэжьхэр. Абы къыдэкIуэу Жылагъуэ палатэм игу техуэркъым США-мрэ Евросоюзымрэ фэрыщIыгъэ хэлъу икIи укIытэншэу ира­гъэкIуэкI политикэр. Демократиемрэ цIы­хум и хуитыныгъэхэмрэ, ди гур зыб­гъэ­дэкIа къухьэпIэ лъапIэныгъэхэм щIэбэн хуэдэу фэ зэтрагъауэурэ, абыхэм зэра­хуэр езыхэм я сэбэп зыхэлъхэрщ икIи даIыгъ экст­ремистхэмрэ неонацистхэмрэ я Iуэ-      хур.
  • Мы зэманым УФ-м и щIыналъэ псоми пэкIу­хэмрэ зэхыхьэхэмрэ щокIуэкI Украинэм и цIыхухэм зэрыкъуэтыр жаIэу, Кърымымрэ Украинэм и щIыналъэхэу ди ­гъунапкъэхэм пэ­гъунэгъухэмрэ ахъшэкIэ, псапащIэ IуэхухэмкIэ, нэгъуэщIхэмкIэ ядэIэпыкъуным теухуа Iуэхухэр ирагъэ­жьащ. Ди къуэш Украинэм и цIыхубэм дазэрыкъуэтыр жытIэу икIи абы и къэкIуэ­нум дыхуэгузавэу дэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыху псори къыхудоджэ пщIэрэ фIыщIэрэ зыхэлъ мы Iуэхум хыхьэну.