ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэ

2013-09-04

  •   Ядернэ къызэгъэ­пэ­щы­ныгъэмкIэ IэщIагъэлIым и махуэщ. Урысей Федерацэм и Президентым 2006 гъэм накъыгъэм и 31-м къыдигъэкIа Унафэм ипкъ иткIэ къэралым IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм ягъэлъапIэ.
  •  1775 гъэм Фальконе ­Этьен Морис и проекткIэ гъэжын щIадзащ Пётр Езанэм и фэеплъ «Гъуаплъэ шууейр».
  •  Дунейм и щытыкIэнур
  •  «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, пIалъэ-пIалъэ­кIэрэ уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 21– 23-рэ, жэщым градус 15 — 17 щыхъунущ.