ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Кавказым щыIэ хэкIыпIэхэр къагъэсэбэп

2013-09-04

 • Нобэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым кIэртIофрэ хадэхэкIыу езыр зыхуеинум хуэдиз къелэжьыж.
 •  ЩIыналъэм зэуэ турист мин 15-м зыщагъэпсэхуфынущ
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым зыхуегъэхьэзыр дызыхуэкIуэ бжьыхьэм экономикэм пы­щIауэ екIуэкIыну Iуэху нэхъ ин дыдэм — фокIадэм и 26-м къызэIуахыну «Сочи-2013» XII дунейпсо инвестицэ зэIущIэшхуэм — зэрыхэтынум. КъБР-м и Iэтащхьэ Къанокъуэ Арсен къызэры­д­жиIам­кIэ, ар делегацэм и пашэу щытынущ: тенджыз ФIыцIэ Iуфэм Къэбэрдей-Балъкъэрым куэдкIэ узыщыгугъын инвестицэ проект зыбжанэ утыку къыщрихьэнущ, апхуэдэу зыдэлэжьэну лъэныкъуэхэм зэгуры­Iуэныгъэхэр ярищIы­лIэнущ. Къанокъуэ Арсен «РГ»-м и корреспондентыр щыгъуазэ ищIащ республикэ бюджетым къыIэрыхьэ дотацэхэр гъэ­мэщIэным хуэгъэзауэ зэ­фIагъэкIхэм, апхуэдэу щIы­на­лъэм и курорт-турист Iэна­тIэм зегъэужьынымкIэ зы­хуэплъэхэм.
 •  
 • Къратынум щымыгугъын папщIэ
 •  
 • — КъБР-м къыIэрыхьэ дотацэхэр гъэ къэс нэхъ мащIэ мэхъу. Макроэкономикэ бжыгъэ нэхъыщхьэхэр зэпымыууэ ефIакIуэ зэпытщ. Псори дызэрыщыгъуазэщи, 2012 гъэм кърикIуахэм япкъ иткIэ республикэм и промышленностым къилэжьар абы япэ ита илъэсым елъытауэ проценти 106,8-рэ мэхъу. Ар къэралым щынэ­хъыфI бжыгъэхэм ящыщщ. Апхуэдэ Iуэхухэр зэв­гъэхъулIэн папщIэ сыт хуэдэ Iэмалхэр къэвгъэсэбэпрэ?
 • — Илъэс зыбжанэ лъандэрэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр яхэтыжкъым Урысейм и щIыналъэхэу егъэлеяуэ дотацэ куэд зыхухаххэм. Сэ 2005 гъэм и фокIадэ мазэм республикэм и Iэтащхьэу сагъэуващ. Абы щыгъуэ финанс Iуэхухэр хуабжьу зэкIэлъымыкIуэт. Бюджет IэнатIэм лэжьапщIэмкIэ щIыхуэу сом мелуан 700-м щIигъу щызэтрихьат, къэрал кIуэцI щIыхуэ­ри сом мелард 1,9-рэ хъурт, абы щыгъуэми бюджетым и хэхъуэхэм ящыщу республикэм къызэригъэпэщыжыфыр ерагъкIэ сом мелардищым яхунэгъэсу арат. Бюджетыр гъэзэщIэным, абы и хэхъуэ, хэщI Iыхьэхэр убзыхуным, къэрал кIуэцI щIыхуэхэр зэблэгъэкIыным пыщIа Iуэху псори Iэрызехьэт. ИпэжыпIэ­кIэ къэбгъэлъагъуэмэ,  абы щыгъуэ си къарур нэхъыбэу зыхуэунэтIауэ щытар кризисым пэщIэтынырщ. Финанс Iуэхухэр зэрызэтеувэжам къыдэкIуэу, иджы утепсэ­лъыхь хъунущ экономикэм зэпIэзэрыту зэрызиужьым.
 • Республикэм и бюджет зэгуэтым дотацэу къыIэрыхьэр процент 64,9-м щегъэжьауэ процент 49,9-м нэсу ягъэмэщIащ. Ар зи фIыщIэр налогхэмрэ налог ахъшэу щымыт адрей хэхъуэхэмрэ гъэ къэс нэхъыбэ зэрыхъурщ, дымыпшыныжыну федеральнэ бюджетым къытхуиу­тIыпщ ахъшэм елъытауэ дэ къызэдгъэпэщыж хэхъуэхэр нэхъ псынщIэу нэхъыбэ зэрыхъурщ. Псалъэм папщIэ, 2011 гъэм елъытауэ налог хэхъуэхэр нэгъабэ проценти 7,3-кIэ къэтIэтыфащ, дымыпшыныжыну къыдат ахъшэр къапщтэмэ, ар проценти 5-кIэ нэхъ мащIэ хъуащ.
 • Дызэрыт илъэсымрэ абы къы­кIэлъыкIуэ илъэситIымрэ ятещIыхьауэ къащта бюджетым хэт бжыгъэхэм нэры­лъагъу къыпщащI ди Iуэхур ефIакIуэ зэпыту зэрекIуэ­кIыр. Апхуэдэурэ дылажьэмэ, 2015 гъэм и кIэухым ирихьэлIэу КъБР-м и бюджетым къыIэ­ры­хьэ дотацэхэр иджыри проценти 10 хуэ­дизкIэ тхуэгъэ­мэщIэнущ.
 • Къэрал щIыхуэхэм республикэм и ахъшэу гъэ къэс щхьэщатыкIхэр куэд хъур­къым, ахэр хэщIхэм я зы процентым нэсыркъым. Абы къыдэкIуэу щIыналъэ бюджетыр нэхъыбэу зытелажьэр социальнэ Iуэху­хэрщ. ХэщI­хэм я процент 60-м щIигъур хухах егъэджэныгъэм, узыншагъэр хъумэным, социальнэ политикэм. БлэкIа илъэсым теухуауэ а IэнатIэхэм хухахыр проценти 10,2-кIэ нэхъыбэ хъуащ. Апхуэдэу хэхъуащ экономикэмрэ социальнэ Iэна­тIэмрэ зе­гъэужьыным тра­гъэкIуэдэн папщIэ капитал нэхъыщхьэм къыхузэ­щIагъэуIуэ инвестицэхэм. Iэ­мал хъарзынэхэр хьэ­ры­чэ­тыщIэ IэнатIэ мыинхэмрэ курытхэмрэ къыхузэра­гъэпэ­щащ икIи абы и фIы­щIэкIэ хьэрычэтыщIэхэм я жы­джэрагъым нэрылъагъуу хэхъуащ. IуэхущIапIэщIэхэр, цIыхухэр щылэжьэну IэнатIэ­щIэхэр къызэIуахащ, ахъшэшхуэ трагъэкIуэдащ узынша­гъэр хъумэным, егъэджэны­гъэм, щIэныгъэмрэ щэнхабзэмрэ я IэнатIэхэм зегъэу­жьы­­ным. Къалэхэмрэ къуажэхэмрэ егъэфIэкIуэным хуэунэтIа программэ пыу­хыкIахэр зэхалъхьауэ ягъэ­защIэ.
 • — Къэбэрдей-Балъкъэрым зегъэужьынымкIэ нэхъапэ игъэщыпхъэ унэтIыныгъэхэр сыт хуэдэхэра?
 • — Ди зыужьыныгъэм ехьэ­лIауэ нэхъапэ игъэщыпхъэу щыIэхэр къыщыгъэлъэгъуащ 2025 гъэм нэсыху Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и социально-экономикэ зыужьыныгъэм и стратегиемрэ 2030 гъэм нэсыху КъБР-м зегъэужьынымкIэ стратегиемрэ. А документхэм япкъ иткIэ зэхалъхьэри, къащтащ 2012 — 2015 гъэхэм республикэм и социально-экономикэ зыужьыныгъэм и прог­раммэр. Абы япэ щрагъэщхэм ящыщщ турист кластерым зегъэужьыныр, мэкъумэш сырьем елэжьыныр и лъабжьэу агропромышленнэ комплексым зегъэужьыныр, псэу­пIэхэр зыубгъуауэ ухуэныр. Гулъытэ хэха худощI республикэм зегъэужьынымкIэ стратегие мыхьэнэ зиIэ Iуэху­хэми: ухуэныгъэм ира­хьэлIэ материалхэр  технологие   лъагэхэр и лъабжьэу къыщIэ­гъэ­кIыным, электрокъару къэлэжьыным.
 • — Уэ щIэх-щIэхыурэ къыхыбогъэщ туризмэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и дамыгъэ нэ­хъыщхьэхэм ящыщу зэрыщытыр. Пэж дыдэу, республикэм хеубыдэ Европэм и щыгу нэхъ лъагэ дыдэ Iуащхьэ­махуэ, щIыналъэм зыхуэбгъэ­дэн щымыIэ псы хущхъуэхэр къыщыщIож. АтIэ курорт-рек­реацэ комплексым зегъэужьыным и лъэныкъуэкIэ сыт влэжьрэ?
 • — 2012 гъэм КъБР-м цIыху мин 200-м нэблагъэм зыщагъэпсэхуащ, мин 15-р нэ­гъуэщI къэралхэм щыщщ.  Иджыпсту республикэм зэуэ къригъэблэгъэфынущ ту­рист­рэ зы­гъэпсэхуакIуэу мин 15-м нэблагъэ. КъБР-м турист, курорт-рекреацэ комплексым и IуэхущIапIэу реестрым 221-рэ къыщыгъэлъэ­гъуащ, абы къы­­дэкIуэу, мы илъэсхэм нэхъыбэ мэхъу апхуэдэ Iуэху­щIапIэхэр. Иужьрей зэманым къриубыдэу турист инфраструктурэм и IэнатIэу 39-рэ лажьэу яутIыпщащ,   иджыри 70 хуэдиз яухуэ.
 • «Налшык» курортым и за­къуэщ йод, бром, сероводород, азот псы хуабэхэмрэ гидрокарбонат-нартий зыхэлъ псы фIэIухэмрэ зэщIыгъуу зиIэ курорту Урысейм и щIына­лъэм щыIэр. Ди щIыналъэ мыи­ным щыIэ апхуэдэ псы къыщIэжыпIэу 18-м жэщ-махуэм псы хущхъуэу литр мел­уан 12 къат, ди деж щыIэщ ятIэ хущхъуэгъуэ къызыхах Тамбукъан гуэлыр. Илъэсым щыщу ди щIыналъэм махуэ 300-р щыуэфIщ, щыды­гъэпсщ, къурш щIыналъэм и хьэуари къабзэщ. ЩIыуэп­сым и апхуэдэ фIыгъуэш­хуэхэр нэгъэсауэ икIи сэбэп пылъу къэгъэсэбэпын хуейщ цIыху­хэм я узыншагъэр егъэ­фIэ­кIуэн и лъэныкъуэкIэ.
 • Къэралым и Iэтащхьэхэм я унафэкIэ, зыхуэфащэ федеральнэ программэм хагъэ­хьащ «Налшык» курортым мелард куэд зи уасэ и хъу­гъуэфIыгъуэхэр къызэрагъэсэбэпыну щIыкIэр. Зыхуэб­гъэ­дэн щымыIэ ефIэкIыны­гъэхэр, узыншагъэр егъэфIэ­кIуэнымкIэ Iэмалхэр зэриIэм и фIыщIэкIэ, КъБР-м и къалащхьэр псы хущхъуэхэмкIэ узыфэ куэд щагъэхъуж курорт хъуащ. Къэралым и дэIэпы­къуныгъэ игъуэтрэ зыхуэфащэ инвестицэхэри хухахмэ, мы курортыр дунейпсо мы­хьэнэ иIэу пхузэтеухуэнущ.
 • «Налшык» курортыр федеральнэ программэм зэрыхагъэхьам зэфIэкI инхэр къызэIуех сыт и лъэныкъуэкIи тэмэму лэжьэфын, щIэуп­щIэш­хуэ зиIэн, цIыхухэм я узыншагъэр егъэфIэ­кIуэным­кIэ Iуэхутхьэбзэ нэгъэсахэр зэфIэзыгъэкIыфын санаторэ-курорт комплекс зэтегъэувэ­нымкIэ. Къэралымрэ цIыху щхьэхуэхэмрэ я мылъкур зэгъэуIуауэ курортым зегъэу­жьыным трагъэкIуадэмэ, республикэм дэнэ щIыпIи щиIэ пщIэм хэхъуэнущ, абы и ин­вес­тицэ щытыкIэр ефIэкIуэ­нущ.
 •  
 • ЩIыр къазэремэщIэкIырщ жыг хадэхэр щIыхасэр
 •  
 • — ЩIыналъэм и экономикэм и зэхэлъыкIэм къегъэув    иджырей технологиехэр нэхъ зыубгъуауэ агропромышленнэ комплексым къыщыгъэсэбэпын хуейуэ. Абы и лъэны­къуэкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым лэжьэкIэ гуэр щызэтеува?
 • — Агропромышленнэ комплексыр республикэм и экономикэр къыдахыжыну узыщыгугъ хъуну IэнатIэ нэхъыщ­хьэхэм ящыщщ. Мэкъумэш хозяйствэм мыхьэнэ хэха иIэщ КъБР-м щыпсэухэм ящыщу тIу къэс ещанэм и Iуэхур ефIэ­кIуэнымкIэ. А продукцэр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал кIуэцI валовэ продуктым и процент 28-рэ мэхъу. БлэкIа илъэсхэм зэтеуващ мэкъумэш хозяйствэм и Iуэхур унэтIынымрэ абы ахъшэкIэ дэIэпыкъунымкIэ къэралым къигъэсэбэп Iэмал­хэр. Иужьрей илъэситхум къриубыдэу агропромышленнэ комплексым зэрызиужьам тещIыхьа бжыгъэ нэхъыщ­хьэхэр къапщтэмэ, къыбгуры­Iуэнущ мэкъумэш продукцэр и уасэхэм я лъэныкъуэкIэ хуэдэ 1,5-кIэ нэхъыбэ зэры­хъуар. Гъавэу кърахьэлIэм хуэдэ 1,2-кIэ, кIэртIофым хуэдэ 1,3-кIэ, гъэшым хуэдэ 1,4-кIэ, лым  хуэдэ 1,5-кIэ хэхъуащ. Ап­хуэдэ бжыгъэхэр къызри­кIуар а илъэсхэм къриубыдэу республикэм и мэкъумэш хозяйствэм субсидиехэр къызы­хуау­тIыпщ кредит ахъшэу сом мелард 27-м щIигъу къызэры­Iэрыхьарщ, мы IэнатIэм къэра­лыр сом меларди 7,6-кIэ къы­зэрыдэIэпыкъуарщ. Къэралымрэ цIыху щхьэхуэхэмрэ я мылъкур зэщIыгъуу къызэрагъэсэбэпым и фIыщIэкIэ, гъэш, лы къэлэжьынымкIэ, джэдкъаз гъэхъунымкIэ, жыг хадэхэр хэсэнымрэ хадэхэкI­хэр гъэкIынымкIэ проект ину, иджырей технологиехэр лъаб­жьэ зыхуащIа инвестицэ проекту куэд ягъэзащIэу щIадзащ.
 • Дауи, иджырей лъэхъэнэм Iэмал пэрытхэр къыумыгъэсэбэпу зы IэнатIэми зыпхуегъэужьынукъым. Апхуэдэ дыдэщ мэкъумэш хозяйствэри.     Иджырей экономикэм къе­гъэув продукцэр и уасэкIи и фIагъкIи къезэгъыу, щIэупщIэ иIэу щытын хуейуэ: мэкъу­мэшхэкIыу куэд къэбгъэкI къудейкIэ Iуэхур дэкIыну­къым, ар ща зэрыхъунуми егуп­сысыпхъэщ икIи республикэм и мэкъумэшыщIэхэр абы фIыуэ щыгъуазэщ.    КъБР-м и агропромышленнэ комплексым хиубыдэ предприятэхэр зэпымыууэ макIуэ дунейпсо, урысейпсо гъэ­лъэгъуэныгъэхэм икIи ди ерыскъыпхъэхэм щIыхь тхылъ­хэр, медалхэр къы­хуагъэфащэ. Ар аргуэру зэ щыхьэт тохъуэ ди мэкъумэш хозяйствэр зэманым къи­гъэувхэм къазэрыкIэры­мы­хум, абы иджырей технологиехэр къызэригъэсэбэпым.
 • Зэман кIыхьым тещIыхьауэ дэ диIэ стратегие мурадхэм япкъ иткIэ, иджырей технологиехэр къыщагъэсэбэп агропромышленнэ комплекс лъэщ зэтедгъэувэнущ. Нобэм ири­хьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым кIэртIофрэ хадэхэ­кIыу езым хурикъужынум хуэ­диз кърехьэлIэ.
 • — Республикэр ирогушхуэ пасэу къызыпыкIэ жыг хадэхэр зехьэн и лъэныкъуэкIэ иIэ ехъулIэныгъэхэм. АтIэ агропромышленнэ комплексым и IэнатIэм хиубыдэу а Iуэхум нэхъ щIегугъум и щхьэусы­гъуэр сыт?
 • — Кавказ Ищхъэрэм и адрей республикэхэми хуэдэу, КъБР-м щIыр къызэремэщIэ­кIыр гугъуехь нэхъыщхьэхэм ящыщщ. ВапIэхэр щымащIэм и деж мэкъумэш хозяйствэм зегъэужьынымкIэ хэкIыпIэ нэхъыщхьэр щIыр зэрызепхьэ технологиехэр ебгъэфIакIуэу абы къитым хэгъэхъуэнырщ, апхуэдэу гуащIэдэкIым къы­пэкIуэ хъерыр къэIэтынырщ. Мис апхуэдэ хэкIыпIэхэм ящыщ зыщ пасэу къызыпыкIэ жыг хадэхэр хэсэныр. АтIэми, ди республикэм и щIыналъэм и щытыкIэмрэ щIым и зэхэ­лъыкIэмрэ хуабжьу хуокIуэ пхъэщхьэмыщхьэ бэв къэгъэ­кIыным.
 • Шэч къытедмыхьэжу жытIэ хъунущ пхъэщхьэмыщхьэ къэгъэкIынымкIэ зыхуеину Iэмал псори республикэм зэрыщызэтеувар. Иужьрей илъэ­ситхум къриубыдэу ди деж пасэу къызыпыкIэ жыг хадэу гектар 2300-рэ щыхасащ, зэрыщыту Урысейм щы­Iэкъым апхуэдиз зыхузэ­фIэкIа. Уней лъапсэхэр хэмыту, жыг хадэхэр хэсэным мэ­къумэш IуэхущIапIэу, щхьэзакъуэ хьэрычэтыщIэу елэжьхэм я бжыгъэр 50-м щIегъу. Мы IэнатIэм и техникэ лъабжьэри зэтоувэ. Италием къра­ша технологиехэм тету, питомникхэр гектари 125-м щыхасащ икIи абыхэм жыгыщIэу мелуани 3-м нэблагъэ гъэ къэс хадэщIэхэр хэзысэнухэм иращэфынущ. Къэралым щыяпэу ди деж къы­щызэIуахащ жыг хадэхэмрэ жызум хадэхэмрэ къыщагъэсэбэпыну бетон пкъохэр къыщIэзыгъэкI завод.
 • Къэралым и щIыналъэхэм ящыщу КъБР-м и закъуэщ пхъэщхьэмыщхьэмрэ хадэхэ­кIымрэ яхъумэн папщIэ пластикым къыхэщIыкIа ашыкхэр къыщыщIагъэкIыр, апхуэдэу мыгувэу ящIу щIадзэнущ хадэхэр уэм щызыхъумэ хъархэр. Абыхэм ящIыгъуу яухуэ иджырей пхъэщхьэмыщхьэ, хадэхэкI хъумапIэхэр. Республикэм щрагъаджэ пасэу къы­зыпыкIэ жыг хадэхэм елэ­жьыну IэщIагъэлIхэр.
 •  
 • Инвестицэхэм я «сэхыр» быдэу щытынущ
 •  
 • — 2013 гъэм КъБР-м сыт хуэдэ инвестицэ проектхэр щагъэзэщIэну?
 • — Псом япэу къэгъэлъэ­гъуапхъэщ полимер къабзэхэр къыщIэзыгъэкI «Этана» заводыр ухуэнымрэ (абы и хъуреягъкIэ экономикэ щIы­налъэ хэха къызэрагъэпэщыну я мурадщ промышленностым и IуэхущIапIэхэр хиубыдэу) Кавказ Ищхъэрэм и турист кластерым хиубыдэу бгы лыжэ курортхэм зегъэужьынымрэ. А проектитIыр дяпэ илъэс куэдкIэ республикэм и зыужьыныгъэр зыхуэунэтIа «сэхыу» увынущ. Экономикэм и IэнатIэ нэхъыщхьэхэм — промышленностым, агропромышленнэ комплексым, туризмэм псынщIэу заужьы­ным­кIэ лъабжьэр зэтеуващ.
 • — КъБР-м иригъэкIуэкI промышленнэ политикэм и унэ­тIыныгъэ нэхъыщхьэхэр сыт хуэдэ?
 • — Ди промышленнэ политикэм и стратегие нэхъыщхьэр зыхуэунэтIар сырьем елэжь IэнатIэхэм иджырей технологиехэр и лъабжьэу зегъэу­жьынырщ, щIэныгъэм и къэху­тэ­ныгъэщIэхэмрэ иджырей инновацэ лэжьэкIэмрэ къэ­гъэ­сэбэпыным зэпымыууэ хуэ­­кIуэнырщ.
 • СызэреплъымкIэ, КъБР-м и промышленностым хузэфIэ­кIынур нэхъыбэу зэлъытар фIагъри уасэри тэмэму щызэпэлъыта IэнатIэхэм зегъэу­жьынырщ. Сэ иджыпстуи лъэныкъуэ езгъэзакъым Къэбэрдей-Балъкъэрыр Урысейм и щIыналъэ нэхъ зызыужьа дыдэхэм ящыщ сщIыну сиIэ мурадышхуэр, абы къыхэкIыу къарууэ збгъэдэлъыр есхьэ­лIэнущ ар гъэ­зэщIа хъуным папщIэ.
 •  
 • «Российская газета» газет, 6169 (193), 2013 гъэм шыщхьэуIум и 29-м.
 •