ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мазиблым — фэтэр 800

2013-08-27

  •   Къэбэрдей-Балъкъэрым статистикэмкIэ и Iуэху­щIапIэм къызэритамкIэ, 2013 гъэм и щIышылэ — бадзэуэгъуэ мазэхэм къриубыдэу республикэм ухуэ­ныгъэ лэжьыгъэу сом меларди 2,7-м щIигъу щрагъэкIуэкIащ.
  •   
  • 2012 гъэм и апхуэдэ зэманым елъытауэ ар проценти 101,6-рэ мэхъу.
  •  Псори зэхэту КъБР-м унагъуэ 802-рэ зыщIэтIысхьэжын псэупIэхэр щаухуащ. ЩIэуэ ящIа фэтэр псори метр зэбгъузэнатIэ мин 90,3-м нэблагъэ. Хьэзыр хъуа псэупIэхэм я нэхъыба­пIэр, метр зэбгъузэнатIэ мин 72-р е яухуа псоми я процент 79,8-р, зы-щIар цIыху щхьэхуэхэрщ.
  •  КъБР-м Экономикэ зыужьыны­гъэмкIэ и министерствэм и
  •  пресс-IуэхущIапIэ.