ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэ

2013-08-27

 • Урысей кином и махуэщ
 • Молдовэ Республикэм и махуэшхуэщ — къэрал щхьэхуэ щыхъуар (1991 гъэ) егъэ­лъапIэ.
 • 1955 гъэм дунейм къыте­хьащ Рекордхэр зратхэ Гиннесс и тхылъыр.
 • ШыщхьэуIум и 27 — 30-хэм Москва щызэхэтынущ химие промышленностым къыщIигъэкIхэр щагъэлъэгъуэну выставкэ.
 • ШыщхьэуIум и 27 — фо­кIадэм и 1-хэм Украинэм и къалащхьэ Киев щекIуэкIынущ художественнэ гимнастикэмкIэ дунейпсо чемпионат.
 • Америкэм щыщ тхакIуэшхуэ Драйзер Теодор къызэралъхурэ илъэси 142-рэ ирокъу.
 • ТхакIуэ, КъБКъУ-м и доцент Бозий Лудин къызэра-лъхурэ илъэс 80 ирокъу.
 • КъШР-м щIыхь зиIэ и журналист Къантемыр Тыркубий и ныбжьыр илъэс 73-рэ ирокъу.
 • Жылагъуэ лэжьакIуэ, Абхъазым и ЛIыхъужь Килбэ Мухьэмэд и ныбжьыр илъэс 55-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 28 — 29-рэ, жэщым градус 19 — 21-рэ щыхъунущ.