ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIэм тету

2013-08-27

  • Иджырей телевиденэм зиужьыну­къым компьютер IэмэпсымэщIэхэр имыIэу. Абы папщIэ Iуэхум куууэ хэ­зыщIыкI IэщIагъэлIхэри уиIэн хуейщ. Апхуэдэу къалъытэ «Къэбэрдей-Балъкъэр» ВТК» ГКУ-м и унафэщIхэм. Абы къыхэкIыу республикэ къэрал  телерадиоканалым и Iэтащхьэ Дроздов Игорь и жэрдэмкIэ 49-нэ каналым и лэжьа­кIуэ гуп лэжьэкIэщIэхэм щыгъуазэ зы­хуащIын мурадкIэ, «Краснодар» телерадиокомпанием кIуащ.
  •  
  • А  компаниер Урысейм и ипщэ лъэныкъуэм щынэхъыфIхэм ящыщщ икIи къыпэщыт къалэнхэмкIэ КъБР-м и ТВ-м хуабжьу къытохуэ. Зи гугъу тщIы каналыр Краснодар и мэрием и ахъшэкIэ мэлажьэ, абы йоплъ цIыху мин 800-м щIигъу. ИпэжыпIэкIэ жэщи махуи мыувыIэ телеканалым и нэтынхэр хьэлэмэту къызэрегъэпэщ, езыр  иджырей IэмэпсымэщIэхэмкIэ зэ­щIэу­зэдащ.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и телевиденэм и лэжьакIуэхэм щыгъуазэ зыхуащIащ телерадиокомпанием и IэнатIэ псоми. Шэч хэлъкъым щIэуэ къалъэгъуахэр абыхэм езыхэм я IэнатIэм хуэщхьэпэу къызэрагъэсэбэпынум.
  • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ВТК» ГКУ-м и унафэщIхэм мыгувэу Краснодар ягъэ­кIуэнущ иджыри зы гуп.