ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къумыкъу Виктор и зи чэзу лъагапIэ

2013-07-27

  •   Илъэс зыбжанэ хъуауэ Азие Курытым и футбол командэхэм ехъулIэ­ны­-­гъэ­кIэ ядэлажьэ ди ­лъахэгъу Къумыкъу ­Виктор и зи чэзу лъа­га­пIэр къищтащ — иджы­ри къэс зэи къэмыхъуауэ, Чемпионхэм я лигэм къызэрыхах япэ Iы­хьэр абы и гъэсэн Кара­ган­да и «Шахтёр»-м къы­зэ­ринэкIащ.
  •   
  • Курыт зэфIэкI фIэкIа Къэзахъстаным щы­зимыIэу щыта Караганда и «Шахтёр»-р нэхъапэм Налшык и «Спартак»-м щыджэгуа икIи и тренер нэхъыщхьэу щыта Къумыкъу Виктор зэман кIэщIым къриубыдэу пашэ ищIащ. Зэи къэмыхъуауэ 2011 гъэм ар къэралым и чемпион хъуащ, нэ­гъабэ а ехъулIэныгъэ иным къытригъэзэжащ. Арати, адыгэ щIалэм и гъэсэнхэм европэпсо утыку ихьэну Iэмал ягъуэтащ. 2012 гъэм Чемпионхэм я лигэм хэтынухэр къызэрыхах зэхьэзэхуэм и япэ Iы­хьэм фIэкIыфакъым. ЗакъригъэщIащ апхуэдэ Iэзагъ иджыри зэрабгъэдэмылъым.
  •  Иджыблагъэ щIэ­зы­дза зэхьэзэхуэм «Шахтёр»-м и цIэр фIыкIэ щыжригъэIащ. Абы япэу хьэрхуэрэгъу къы­хуэхъуа Белоруссием и «БАТЭ» командэм илъэситI и пэкIэ Европэр зэригъэп­лъы­­жауэ щытащ, Мюн­хен и «Бавария»-р и стадионым щыхигъащIэри. ГурыIуэ­гъуэт ар ны­къуэкъуэгъу лъэщу зэрыщытыр. Арщ­хьэ­кIэ Къумыкъум и гъэсэнхэр абы къигъэдзыхакъым икIи Чемпионхэм я лигэм къызэрыхах и етIуанэ Iыхьэм хы­хьэ зэIущIитIми «БАТЭ»-р бжы­гъэ зэ­щхьэ­кIэ, 1:0-у, щыхагъащIэри адэкIэ кIуэ­тащ. КъыкIэлъыкIуэу «Шахтёр»-м хьэрхуэ­рэгъу къыхуэхъуащ Баку и «Нефтчи»-м ефIэ­кIа Албанием и «Скендербеу» командэр. Шэч хэлъкъым адыгэ щIалэм и гъэсэнхэр абыи зэрыпэлъэщынум.
  •  Къэхъун Бэч.