ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къущхьэ Каринэ и ехъулIэныгъэ лъагэ

2021-10-05

  • Хабзэ хъуауэ, ди къэралым гъэ къэс щокIуэкI «Илъэсым и егъэджакIуэ» къэралпсо зэпеуэр. А Iуэхугъуэр къызыхуэтыншэу йокIуэкI, УФ-м и Президентым, УФ-м ЕгъэджэныгъэмкIэ и министерствэм, ЕгъэджакIуэхэм я къэралпсо профсюз зэгухьэныгъэм, «Учительская газета»-м и редакцэм я нэIэм щIэту. Iуэхугъуэм и фIыгъэкIэ егъэджакIуэм и пщIэр жылагъуэм нэхъри къыщыIэта мэхъу, школым и лэжьакIуэ нэхъыфIхэм ябгъэдэлъ зэфIэкIхэм щыгъуазэ куэд хуохъу, егъэджакIуэхэр зэдогуашэ я Iуэху зехьэкIэ пэрытхэмкIэ. Ди гуапэ зэрыхъущи, ди щIыналъэм щылажьэ курыт школхэм я егъэджакIуэхэри ехъулIэныгъэ яIэу хэтщ а къэралпсо зэпеуэм.

  • Тэн Iус Ростов къалэм иджыблагъэ щызэхэтащ «Илъэсым и егъэджакIуэ-2021» къэралпсо зэпеуэм и федеральнэ Iыхьэр. Абы хэтащ щIыналъэпсо зэпеуэхэм щытекIуахэр. Абы ехъулIэныгъэ иIэу хэтащ «Илъэсым и егъэджакIуэ нэхъыфI-2021» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэм щытекIуа, Май къалэм дэт курыт школ №5-м инджылызыбзэр щезыгъэдж Къущхьэ Каринэ. Егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэм илъэси 5 лъандэрэ пэрыт адыгэ пщащэ цIыкIур яхэхуащ я Iуэху зехьэкIэкIэ ди къэралым нэхъыфIу къыщалъыта егъэджакIуэ 15-м.
  • А ехъулIэныгъэ лъагэр езыр-езыру къэкIуакъым. Абы и щIыбагъ къыдэлъщ Къущхьэм зыпэрыт IэнатIэмкIэ зыхищIэ жэуаплыныгъэр, иригъаджэ сабийхэм яхуиIэ лъагъуныгъэ къабзэр, езыми зэрыжиIауэ, егъэджакIуэ нэс хъуну зэрыщIэхъуэпсыр. И анэдэлъхубзэм къыдэкIуэу иджыри бзиплI: урысыбзэр, инджылызыбзэр, итальяныбзэр, испаныбзэр — зыIурылъ Каринэ бзэ щIэныгъэхэм я магистрщ, зи зэфIэкIми щIэныгъэми махуэ къэс хэзыгъахъуэ егъэджакIуэщ. Къыхэдгъэщынщи, мыгъэрей къэралпсо зэпеуэм пашэ щыхъуахэм яхэт Къущхьэм иджы Iэмал иIэщ Москва дэт къэрал лингвистикэ университетым и щIэныгъэм щыхигъэхъуэну.
  • — Мыпхуэдэ зэпеуэхэр хуабжьу сэбэпщ пхузэфIэкIым уеплъыжыну, адрейхэми ябгъэдэлъ Iэзагъхэм уакIэлъыплъыну, — жеIэ Къущхьэ Каринэ. — Къыхэзгъэщыну сыхуейт, абы куэдым гу лъыдегъатэ, дыхуеущий. Ди     нэгу щIэкIа Iуэху зехьэкIэ пэрытхэм ящыщу, къапщтэмэ, сэ лэжьыгъэм зыкъом дяпэкIэ къыщызгъэсэбэпынущ. Мыхьэнэшхуэ зиIэр дерс зэIухахэм я закъуэкъым, атIэ классщIыб лэжьыгъэм и къызэгъэпэщыкIэ мардэхэми хьэлэмэт хэлъщ. А унэтIыныгъэмкIи къулейуэ щытащ егъэджакIуэ пашэхэм я мыгъэрей зэхьэзэхуэр. ФIыщIэ ин яхузощI апхуэдэ зэпеуэ купщIафIэ къызэзыгъэпэщахэми.
  • «Илъэсым и егъэджакIуэ-2021» къэралпсо зэпеуэм щытекIуахэр Москва дэт Къэрал Кремль уардэунэм жэпуэгъуэм и 10-м щагъэлъэпIэнущ.
  •  ЖЫЛАСЭ Маритэ.