ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Урысейм щыпсэухэр ябжынущ

2021-02-27

  • Урысейм щыпсэухэр бжыным и сайтым хъыбар къызэритамкIэ, Урысей Федерацэм и Правительст­вэм къэралым исхэр зыхуэдизыр къэлъытэныр 2021 гъэм и фокIадэ мазэм ирагъэкIуэкIыну унафэ къищ­тащ. Дунейр зэщIэзыщта COVID-19 узыфэр а пIалъэм ирихьэлIэу нэхъ кIэщхъэну, цIыху зэ­хыхьэри нэхъыбэ хъужыну щогугъ.
  • IэщIагъэлIхэм зэрытрагъэ­чы­ныхьымкIэ, COVID-19 узыфэм и ягъэкIэ къэралым щыщыIэ хъуа щы­тыкIэр кIуэ пэтми нэхъ зэтес щохъу, сымаджэхэм я бжыгъэм хощI, узым зэребэнын хуей Iэмалхэр нэхъ нахуэ мэхъу, вакцинэр зэрыхалъхьэну программэр зэIубзщ. Къызэгъэпэща­кIуэхэм 2021 гъэм и фокIадэ мазэр «нэплъэжыгъуэу», Iуэхур къыдэхы-ным теухуауэ пIалъэщIэри нэхъ шынагъуэншэу ягъэуващ. Абы къи­щынэмыщIауэ, абыхэм трагъащIэ мып­хуэдэ щхьэусыгъуэхэми:
  • япэрауэ, а Iуэхур 2021 гъэм и ­фокIадэ  мазэм егъэкIуэкIыным Iэмал къыует а лъэхъэнэм ирихьэлIэу кърахьэжьэ статистикэ лэжьыгъэхэр къызэ­пымыудауэ игъуэм къызэгъэпэщынымкIэ, ипэ ита илъэсхэм къэ­ралми дунейми хэIущIыIу щыхъуа ­статистикэ бжыгъэхэмрэ иджырей жы­лэхэтхыкIым къитыну бжыгъэ­хэмрэ зэзыгъэпщэж мардэхэр нэхъ щызу Iуэхум къыхэлъхьэнымкIэ; 

  • етIуанэрауэ, Росстатым зэрыжи-IэмкIэ, бжьыхьэм цIыхур и пIэ ­йотIыс­хьэжри, къыхэтхыкIыныр нэхъ зэгъэпэща икIи нэхъ тынш мэхъу: ­зыгъэпсэхуакIуэ щыIахэр я унэ къокIуэлIэж, гъэ еджэгъуэщIэм щIедзэж, къэрал Iуэхутхьэбзэхэр зыгъэзащIэ IуэхущIапIэхэм я лэжьыгъэр зэ­теубла мэхъуж;
  • ещанэрауэ, а лэжьыгъэм къыха­шэну студент щIалэгъуалэм я практикэ лъэхъэнэм хуозэри, еджэныгъэр зэпамыгъэууэ Iуэхум хэтыну Iэмал щыIэ мэхъу;
  • еплIанэрауэ, уз зэрыцIалэхэм мащIэу зыщаубгъу зэманщи, цIыхумкIи жылэхэтхыкIыр зи пщэ дэлъхэмкIи нэхъ шынагъуэншэ мэхъу.
  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, къэралым исхэр бжыныр дунейм къыщекIуэкI узыфэм и ягъэкIэ ягъэIэпхъуэн хуей хъуащ Америкэм и Штат Зэгуэтхэми, Аргентинэми, Бразилиеми, Эквадорми, Къыргъызми, нэгъуэщI къэ­рал зыбжанэми.
  • Къыхэгъэщын хуейщ, урысейпсо жылэхэтхыкIыр мы гъэм бжыгъэ­ры­лъанэ жыпхъэм (цифровой формат) иту зэрекIуэкIынур. Абы  ­фIэ­­кIыжмэ, «Къэрал Iуэхутхьэбзэхэр» зи фIэщыгъэ интернет-утыкум и напэкIуэцIыр къызэIупхыу абдеж ит упщIэхэми жэуап ептыну Iэмал щы­Iэнущ. Унагъуэхэр къыщызэхакIухькIэ, цIыхухэр къыхэзытхыкIхэм планшет яIыгъынущ, упщIэхэр зэрыт программэ пыухыкIам тету. Абы зэ зыкъы­щы­зыгъэлъэгъуам етIуанэу зыхитхэжын хузэфIэкIынукъым.
  • ШУРДЫМ  Динэ.