ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Румын генерал Черкез Михаил Христодулэ

2021-02-27

  • Черкез Михаил Христодулэ (1839 — 1885) Молдав пщыгъуэм хиубыдэ Бырлад къалэм Iэпхъуэжа адыгэ унагъуэм къыщыхъуащ. Тхыдэм къызэрыхэнар румын генерал цIэрыIуэущ: Румыние къэралыр и щхьэхуитыныгъэм щыщIэбэн лъэхъэнэм Черкес (Серчес) Михаил лъэпкъ армэм и дзэзешэ
  • нэхъыщхьэу ягъэуври, текIуэныгъэ мымащIи зыIэригъэхьауэ щытащ.

  • Урыс армэмрэ тыркудзэмрэ щызэпэщIэта Балкан зауэм (1877 — 1878 гъгъ.) румыныдзэм и тепщэу хэта Черкез Михаил лIыгъэ щызэрихьащ.
  •  Граждан зауэр иухыу къэралым щхьэхуитыныгъэ игъуэта нэужь, Черкез ­Михаил генерал ящI, Румынием и лъэпкъ лIыхъужь мэхъу. ФIыщIэ къызэры­хуащIым и нэщэнэу, абы и цIэр фIащ 85-нэ топгъауэ дзэм.

  • Румын президентым и хьэщIэщ нэхъыщхьэми абы и цIэр зэрехьэ.
  • Черкез Михаил Христодулэ и фэеплъ сын дэтщ Плевнэ пэгъунэгъу Гривицэ къа­лэм. Ар адыгэ щIалэм Болгариер хуит хъужын папщIэ зэрихьа лIыгъэр къы­хагъэщу ягъэуващ.
  • 1977 гъэм траха «Хэкум папщIэ» художественнэ фильмым Черкез Михаил и ро­лыр щигъэзэщIащ Албулеску Мирчэ.
  • Румын-адыгэ генералыр илъэс 46-рэ хъууэ Яссы къалэм дунейм щехыжауэ щытащ.
  • Natpress интернет хэщIапIэм къитхащ.