ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ШатэкIэ гъэбэкхъа кIэртIоф

2021-02-27

  • КIэртIофыр зэпэплIимэ цIыкIуурэ яупщIатэ. Бжьы­ныщхьэ укъэбзар щи­мэ цIыкIуурэ яупщIатэ, бжьыныху укъэбзар шыгъу хэлъу яуб. Те­бэ ­куукIэ дагъэр къагъэплъ, градуси 130 — 140-рэ хъууи, абы халъхьэ кIэртIоф упщIэта гъэжэпхъар, ­тхъуэплъ ­хъу­хукIи зэIащIэурэягъа­жьэ.

  • Бжьын упщIэта халъхьэ, зэ­IащIэурэ ягъэлыбжьэ, тхъуэплъыфэ къы­теуэху, шыбжий плъыжь сыр хьэжа, шыгъу хаудэ, зэIащIэурэ зы дакъикъэ-дакъикъитIкIэ ягъа­жьэ. Абы шатэ щIакIэ, зэIащIэурэ зэ къытрагъэ­къуалъэ, мафIэр ирашэх, тебащхьэр трапIэри, да­къикъи 5 — 8 хуэдизкIэ ягъэ­бэкхъ. ИтIанэ абы халъ­хьэ бжьыныху уба, зэIащIэри тебащхьэр трапIэж, мафIэ щабэ дыдэм тету зэIамыщIэу дакъикъи 10 — 15-кIэ ягъэбэкхъ.
  • Тебэр мафIэм къыпэра­хыж­ри, пэшхьэкубгъум трагъэувэ, джэдгын хаудэри, тебащхьэр тепIауэ дакъикъи 4 — 5-кIэ щагъэт, IэфI къыщIыхьэн, мэ дахэ къищтэн щхьэкIэ.
  • Iэнэм щытрагъэувэкIэ зэ­­IащIэри, тепщэчым иралъхьэ. Пщтыру яшх. ПIастэ, чыржын, хьэлIамэ, щIакхъуэ дашх.
  • Халъхьэхэр (цIыхуитI Iыхьэ): кIэртIоф укъэб­зауэ — г 350-рэ, бжьыныщхьэ  укъэбзауэ — г 80, бжьыныху укъэбзауэ — г 20, сэхуран дагъэу — г 100, шатэу — г 250-рэ, шыгъуу, шыб­жийуэ, джэдгыну — узыхуейм хуэдиз.
  • Къубатий Борис.