ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Адыгэ къэкIыгъэцIэхэр

2021-02-27

  • БегъымбарIэпэлъ — Наперстянка. ЛIэужьыгъуэ зыбжанэу гуэшыжа удз лъэпкъыгъуэщ. Кавказым бегъымбарIэпэлъу лIэужьыгъуитху къыщокIри, псори илъэс бжыгъэкIэ мэпсэу, лъабжьэжь быдэ ящI. Гъэгъахэр инхэщ, Iэрамэ кIыхьу зэхэту, удз щхьэкIэхэм къа­педзэ, къапщIийхэр, удзыр зыхуэдэ лIэужьыгъуэм елъытауэ, плъыжьхэщ, пшэплъыфэхэщ, гъуэжьхэщ, гъуэжь-хужьыфэхэщ. Зи къапщIийр плъыжь бегъымбарIэпэлъ лIэужьыгъуэр цIыхухэм къагъэкI, КъухьэпIэ ЕвропэмкIэ кърашауэ, адрейхэр езыр-езыру ди щIыпIэхэм къыщокI. Мэзхэм, бгыщхьэхэм уащрохьэлIэ. ЛIэужьыгъуэ псори хущхъуэу къа­гъэсэбэп.

  • БжэмышхлъэщI — Торица обыкновенная. Зы гъэкIэ фIэкIа къэмыкI удз лIэужьыгъуэщ. Гъэгъа цIыкIухэр и щхьэкIэм гъатхэм, гъэмахуэм къыпедзэ. И тхьэмпэхэр кIыхьщ, пагуэщ, и лъа­бжьэр инкъым. Губгъуэхэм, гъуэгубгъу­хэм, псэупIэхэм я гъунэгъуу, пшахъуа-лъэ щIыпIэхэм къыщокI. Iэщым яшх.
  • Бжэндэхъу — Василёк. ЛIэужьыгъуэ куэду гуэшыжа удз лъэпкъыгъуэщ. Бжэндэхъу лIэужьыгъуэхэр я гъэгъахэм я щытыкIэкIэ, я жылэхэмкIэ, я тхьэмпэхэмрэ пкъыхэмрэ зэрыгъэпсамкIэ зэтохуэ. Ахэр зэрызэщхьэщыкI щытыкIи теплъи яIэщ. Ди щIыпIэм уащыхуозэ гъитIкIэ, нэхъыбэкIэ къэкI бжэндэхъухэм. Ахэр къыщокI мэкъупIэхэм, хъупIэхэм, дыгъафIэ джабэхэм, мэз лъапэхэм, хуейхэм, гъурцхэм яхэту. Бжьэхэм фо къыхах.
  • Бэрэжьей — Бузина черная. Зи лъа­гагъыр метри 4 — 8 нэс жыгщ. И пхъафэр хужь-щхъуафэщ. Бэрэжьейм тхьэмпэ къищIа нэужь гъатхэм и кIэм, гъэмахуэм гъэгъа хужь, мэ дахэ къызыкIэрих­хэр Iэрамэхэу къудамэ щхьэкIэхэм къа­педзэ. Мэзхэм, мэзыбгъухэм къыщокI. Адыгэхэм унэ хадэхэм, жыг хадэхэм къыщагъэкI, хущхъуэ къыхах. И пхъэр псым куэдрэ хэлъми фыркъым. Бэрэжьей лIэужьыгъуэхэр 40-м нос. Абыхэм ящыщыу 11-м ди къэралым езыр-езыру къыщыкIыу урохьэлIэ.
  • БэрэтIинэ — Мята. ЛIэужьыгъуэ зыбжанэу гуэшыжа удз лъэпкъыгъуэщ. Ди щIыпIэхэм узыщыхуэзэ бэрэтIинэхэр илъэс зыбжанэкIэ къокI. Лъабжьэжь ящI. Я лъагагъыр см 30 — 40 — 100-м нос. Зэрызэщхьым къищынэмыщIауэ, абыхэм зэрызэщхьэщыкI щытыкIэхэри яIэщ. Медицинэм къыщагъэсэбэп. Адыгэхэр куэд щIауэ ироIэзэ.
  • Хьэкъун  Барэсбий.