ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хэт нэхъ акъылыншэ?

2021-02-27

 • Зы лIыжь, пщIантIэм здыдэсым, и пхъумрэ и нысэмрэ пщэфIапIэм пкIэлъей щIахьауэ илъэгъуащ. «ПкIэлъейм сыткIэ хуей хъуа?» — жери игъэщIэгъуащ лIыжьым, бжэр Iухати, пщэфIапIэм щIэплъащ. ПкIэлъейр ­дапхъэм ираупсеяуэ ирихьэлIащ.
 • — Сыт фызыхэтыр? — щIэупщIащ лIы­жьыр.
 • — Шатэм дылъэIэсыркъым, — къыж­ра­Iащ: дапхъэм тет шатэр, мэжаджэ хагъауэурэ яшхырт зэнысэзэпщып­хъум, пкIэлъейм теувауэ.
 • — Аркъым, шатэр къефхьэхрэ Iэнэм тев­гъэувэмэ, хъуркъэ? — жиIащ лIы­жьым.
 • — Ари пэжщ! — гуфIащ лIыжьым и пхъумрэ и нысэмрэ. — Абы ди акъыл хунэсакъым!
 • «Си пхъумрэ си нысэмрэ нэхъ акъылыншэ щыIэрэ щымыIэрэ зэзгъэщIэнщ», — жери лIыжьыр ежьащ. Гъуэгу здытетым, щIалищ ирихьэ- л­Iащ: щIалищыр зозауэри гъуэгущхьэм тетщ.

 • — Щхьэ фызэзауэрэ, сыт фхузэры­мыгъэгуэшыр? — еупщIащ лIыжьыр щIа­лищым.
 • — Дэ дызэшщ, — къыжраIащ щIали­щым. — Ди адэр дунейм щехыжым зы пыIэжь, зы щIопщ, зы Iэнэ, зы дзасэ къытхуигъэнащи, тхузэрыгъэгуэшыркъым: зэхудогуэшри, е пыIэр, е щIопщыр, е Iэнэр, е дзасэр лей мэхъу.
 • — Лейр зэшищым я зым пхъэидзэ­кIэ лъыфгъэс хъунукъэ? — жиIащ лIыжьым.
 • — Абы ди акъыл хуэкIуакъым, — жари щIалищыр гуфIащ. — Уэ тхуэщI пхъэидзэ.
 • Пхъэидзэ яхуищIри, адэм и щIэи­-ныр яхуигуэшащ лIыжьым.
 • «Мыхэри нэхъ щIагъуэкъым», — жери лIыжьыр ежьэжащ. Зы теуэ­гъуэ ­икIуауэ, лIы гуп ирихьэлIащ: лIы гупым вы япхауэ джабэм далъэфырт.
 •  — Выр дэнэ флъэфрэ? — игъэщIэ­гъуащ лIыжьым.
 • — Джабэм дыдолъэф, — къыжраIащ. — Сэр Iуащхьэм телъщи, выр дэтлъэфынурэ фIэдгъэжынущ.
 • — Догуэ, — жиIащ лIыжьым, — выр джабэм дэфлъэф нэхърэ сэр Iуащхьэм къефхьэхыжмэ нэхъ Iуэху зэфIэкIкъэ?
 • — Тхьэ доIуэ, узахуэкIэ! — гуфIащ лIы гупыр. — Абы ди акъыл зэрыхуэмыкIуа!
 • «Мыхэр нэхъ делэжи», — жери лIыжьыр ежьэжащ. Ежьэжри, къуа­жэ гуэрым дыхьауэ, уэрамым зы фыз щрихьэлIащ. Фызым зы нысащIи щIыгъущ, и Iэ ижьыр кхъуэщыным ­къинауэ.
 • — Мыр дэнэ пшэрэ, ди шыпхъу? — еуп­щIащ лIыжьыр фызым.
 • — Мы тхьэIухудыр си нысэщ, и Iэр кхъуэщыным къинащи, Iэзэм деж сошэ. Iэзэр сэбэп къыхуэмыхъумэ, и Iэр кхъуэщыным къинэнурэ дыунэхъужа мыгъуэщ, — жиIащ фызым.
 • — Аркъым, ди шыпхъу, мывэ хъурей къапщтэрэ кхъуэщыныр пкъутэмэ, уи нысэ тхьэIухудым и Iэр хуит хъужакъэ? — жиIащ лIыжьым.
 • — Ари пэжщ! — гуфIащ фызыр. — Абы ди акъыл хунэсакъым.
 • ЛIыжьым абдеж къыщигъэзэжри, и унэ ихьэжащ: «Акъылыншэр гъу­нэжщ», — жери.