ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Псалъэзэблэдз

2021-02-27

  • ЕкIуэкIыу: 3. Пушкиныр Псыхуабэ щыщыIам Нэгумэ Шорэ … къыхуэ­хъуауэ яIуатэ. 6. Театр ­режиссёр цIэрыIуэ Теувэж Сулъ­тIан, Музыкэ театрым и уэрэджыIакIуэ, ди республикэм и цIыхубэ артист ­Куэт Къанщобий, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм  щIыхь зиIэ и журналист Бжэ­ныкIэ Мухьэб, усакIуэ, журналист Абро­къуэ Беллэ сымэ я къуа­жэ. 9. Урысей Федерацэм и щIы­налъэ, курорт щIыпIэ дахэ. 10. Ахъшэ … 11. Адыгэ генерал … Борис. I4. Аргъуей зэзрэ … кхъуейрэ.

  • 15. Драматург Iэзэ. 16. ЩIы къиу­да. 17. ГъэшхэкI. 18. ХакIуитI зы … щIэзагъэрэ? 19. «Мы уэшх къригъэжьам ­сиуфэнщIынущ», — жиIэри, хьэндыр­къуакъуэр абы хэп­кIэжащ. 20. Лъэпкъ хабзэхэр щIэблэм егъэщIэным телэжьа, филологие щIэ­ныгъэхэм я доктор, бзаджащIэхэм яIэщIэкIуэда щIэ­ныгъэлI цIэрыIуэ. 21. Куэдрэ щыта махъсымэм и щIэтIысыкI. 22. АнэмкIэ благъэ. 24. ТхылъымпIэм итыр зэрыпэжым щыхьэт техъуэ дамыгъэ. 26. Зи … исым и уэрэд къреш. 27. Къэхъуну-къэщIэнухэр къыб­жезыIэф цIыху. 28. ЦIыхубзыцIэ е КъардэнгъущI Зырамыку игъэзащIэ уэрэдыжь цIэрыIуэ.
  • Къехыу: 1. КIыщым къыщагъэсэбэп Iэмэпсымэ. 2. Псы къабзэ къызраш кумб куу. 4. Нартыху хьэжыгъэм е гуэдз хьэжыгъэм къыхэщIыкIа адыгэ шхыныгъуэ. 5. Мэл зыхэвэ нэхърэ — … зыхэпкIэ. 7. Уэ пхуэдэ сещэмэ, щэ … 8. Iэпслъэпсым щыщ. 12. Уанэ зытемылъ шы. 13. Лъэпщ ипэ нартхэм я гъукIэу щыта. 23. Мэлыц щабэ. Е … бостей. 24. Жыг зытеуэри … , пщIащэ зытехуэри … 25. Шэшэн Республикэм и лIыщхьэ Кадыров … 26. ЩIы сэтей, тафэ.
  • Зэхэзылъхьар
  • Мыз  Ахьмэдщ.
  • Мазаем и 20-м ди газетым тета псалъэзэблэдзым и жэуапхэр:
  • ЕкIуэкIыу: 5. Лъэнтхъуий. 7. Фэндырэ. 10. Азэн. 11. Урыху. 12. Медан. 13. Соку. 14. Гъубж. 15. Чэф. 19. Джулат. 20. ШкIэплъ. 22. Топ. 23. Пщы. 24. Гъэр. 30. Щэращ. 32. Iупхъуэ. 33. Быдэ. 34. Iэрпхъуэр. 35. Сэрэбий.
  • Къехыу: 1. Нэбзий. 2. «Динамо». 3. Нэщанэ. 4. Аргъынэ. 6. Танэ. 8. Дыуэ. 9. Къэдабэ. 13. Сэджыт. 16. Фэлъыр. 17. Къан. 18. ШкIэ. 21. Ещтрэч. 25. Къаплъэн. 26. Пщэдэлъ. 27. Пщыгъуэш. 28. Мадрид. 29. Лэгъуп. 31. Абгъуэ.