ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Хэкум и хъумакIуэм и махуэм и щIыхькIэ цIыхухэм зэрехъуэхъур

2021-02-20

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
  • Си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу Хэкум и ­хъумакIуэм и махуэмкIэ!
  • Нобэрей махуэшхуэм дэ Iэтауэ догъэлъапIэ зи гъащIэр дзэм къулыкъу щыщIэным тезыухуахэр, Хэкум гурэ псэкIэ хуэпэжхэр, къэралым щыпсэухэм я шына­гъуэншагъэмрэ зэIузэпэщ псэукIэмрэ къызэзыгъэпэщхэр. Дэ дрогушхуэ урысей армэмрэ флотымрэ лIыхъужьыгъэкIэ псыхьа я тхыдэм, дыщалъхуа щIыналъэм и хуитыныгъэмрэ ар зыми и унафэ щIэмытынымрэ щIэбэна ди зауэлIхэм лIэщIыгъуэкIэрэ къагъэлъэгъуа лIыхъужьыгъэмрэ къэмылэнджагъэмрэ.

  • ПщIэшхуэ, фIыщIэ мыухыж яхудощI Хэку зауэшхуэм хэтахэм. Хэкур нобэ зыхъумэхэми абыхэм къакIэ­лъыкIуэну щIэблэми ди нэхъыжьхэм къулыкъу щащIэм къагъэлъэгъуа хахуагъэр, я псэ зэремыблэжар сыт щыгъуи щытынущ хэкупсэм и хьэл-щэн нэсым, тхьэрыIуэм, дзэ къулыкъум хуэпэжыным я щапхъэу.
  • ЛIыхъужьыгъэкIэ гъэнщIа ди тхыдэм пщIэ зэ­рыхуэтщIыр, къэралыгъуэм и лъэщагъыр зэрыдгъэ­быдэр, Урысейм лъэпкъ куэду зэхэт и цIыхубэм я зэ­къуэтыныгъэр, ахэр зэкъуэту къэкIуэнум зэрыхуэлажьэр ди Хэку инымрэ дыщалъхуа Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ я зэIузэпэщыгъэм, зыужьыныгъэм и лъабжьэу адэкIи зэрыщытынум шэч къытесхьэркъым.
  • Псоми ехъулIэныгъэ, узыншагъэ быдэ фиIэну, мамыру, зэIузэпэщу фыпсэуну сынывохъуэхъу.