ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIалэгъуалэр яущийуэ

2021-02-20

 • Хэкум и ХъумакIуэм и махуэм и пэ къихуэу дэ упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ Къэ­бэр­дей-Балъкъэ­рым Зауэм, лэжьыгъэм, Iэщэ­кIэ ЗэщIэузэда къарухэмрэ хабзэхъумэ IэнатIэхэмрэ я вете­­ран­хэм я жылагъуэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Шы­хъуэбахъуэ Мухьэмэд.
 • — Мухьэмэд, Хэкум и ХъумакIуэм и махуэр къэралым хэIэтыкIауэ зэрыщыдгъэлъапIэм уэ дауэ уеплърэ?
 • — ИпэжыпIэкIи, мы махуэр ди къэралым гулъытэ хэха зыщыхуащIхэм ящыщщ. Ар ину, Iэтауэ щIэдгъэлъапIэм и щхьэусыгъуэр инэхъыбэм къыдгурыIуэу къыщIэкIынущ. Сыту жыпIэмэ, дапхуэдэу мыхъуами, къэралым мамыр щытыкIэр щытепщэу, жылагъуэм хуэщхьэпэн IэщIагъэхэм зыщаужьу, еджэхэм я щIэныгъэм нэхъри щыхагъахъуэу къекIуэкIын щхьэкIэ, а псоми къащхьэщыжыфын цIыхухэми, зэрыгурыIуэгъуэщи, дахуэныкъуэщ. Зи гугъу тщIыр Хэкум и хъумакIуэхэращ. Ахэр димыIэмэ, псэуныгъэм щыщу къедбжэкIахэр зэпIэзэрыт щытыкIэм итынкIэ дыгугъэныр щхьэгъэпцIэжщ. Нэхъ тегъэчыныхьауэ жытIэмэ, къэралыр зыхъумэхэр димыIатэмэ, адрей IэщIагъэхэми, IуэхущIафэу къетхьэжьэхэми заузэщIынутэкъым.

 • — Фи лэжьыгъэм и ухуэкIэм укъытхутепсэлъыхьамэ ди гуапэт, Мухьэмэд.
 • — Урысейпсо мыхьэнэ зиIэ зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр IэнатIэм республикэм и район, къалэ псоми къудамэхэр щыдиIэщ. Абыхэм ящыщ дэтхэнэми, здэщыIэ щIыпIэм елъытауэ, я къалэнщ уставым итыр ди гъуазэу зэхэдгъэува планым тетыныр. Комиссэхэр диIэщи, хэтхэм я пщэрылъщ ветеранхэм ящыщу зи Iуэху дахэ-дахэу зэкIэлъымыкIуэхэм е зи узыншагъэм тегузэвыхьхэм яIущIэныр, хуей хъумэ, ядэIэпыкъуныр. Апхуэдэ Iуэху зехьэкIэм нэхъри дыхуэныкъуэ щIэхъуам и зы щхьэусыгъуэщ дзэм хэтахэм щеIэзэ сымаджэщ республикэм зэрыщыдимыIэр. Пэжщ, ди гуапэ зэры­хъунщи, граждан поликлиникэхэми ди цIыхухэм къащоIэзэ. Ауэ, итIани, ветеранхэм ящыщ гуэрым и узыншагъэр къэтIэсхъамэ, псынщIэу къыддэIэпыкъун, Iуэхум фIыуэ хэзыщIыкI дохутырхэми дахуейщ.
 • — Ветеранхэм защIэгъэ­къуэныр фи пщэ дэфлъ­хьэжа, хьэмэрэ къэралым къыфхуигъэува къалэнхэм ящыщ?
 • — Уставым къызэры­щы­кIуэщ. Абы итщ: «социаль­нэ и лъэныкъуэкIэ хуитыныгъэхэр къахузэгъэ­пэщын» жеIэри. Дэри  дызытетыр аращ. Арыншауи хъунукъым. Плъагъурэ ар — ветеранхэм за­щIэ­гъэкъуэ­нымкIэ жылагъуэ къы­зэ­гъэ­пэщы­ны­гъэу щы­Iэр    дэ зыращ. Республикэм и районхэм, къалэ цIыкIу-хэм щыдиIэ къудамэхэм хэт­хэм  я нэхъыбэр, цIыхухэм ядэIэпыкъуну ­хуейуэ, езыхэм я жэрдэмкIэ, я ­фIэ­фIыныгъэкIэ къыд­дэ­-ла­жьэу аращ. Уеб­лэмэ, ап­хуэдэхэращ ди зэ­гу­хьэ­ныгъэр нэхъыбэу зэте­зы­Iыгъэри. ЖыпIэнур арамэ, ахэр къыддэIэпыкъу ­къу­­дейкъым — дэ псори дызэгъусэу ди къалэнхэр зэ­дэдгъэзащIэу аращ.
 • — Мухьэмэд, зэрытщIэщи, жылагъуэм дежкIэ къа­лэнхэм я нэхъ пажэщ щIалэ­гъуалэм, щIэблэщIэ къыт­щIэ­хъуэм гъэсэныгъэ тэ­мэм ябгъэ­дэлъ­хьэныр. Абы и лъэны­къуэкIэ сытхэр фи ехъу- л­Iэныгъэ?
 • — Курыт еджапIэхэм, кадет школхэм щIэсхэм ветеранхэр яхудогъазэ. Хьэ­щIэхэр ныбжьыщIэхэм яху­топсэ­лъыхь дзэм щыхэтам щы­гъуэ щалъэгъуахэм, щы­­зыхащIахэм, щхьэж и къулы­къур зэрырихьэкIа щIыкIэм. Гъэсэныгъэ мы­хьэнэ зиIэ гукъэкIыжхэм ­къадэкIуэу, ущие гуэрхэми щIагъэдэIу. Псалъэм пап­щIэ, дзэм ущыхэтым ­мып­хуэдэ хьэл-щэнхэр къы­щыбгъэлъагъуэ хъунукъым, мыпхуэдэу ущыт­мэ, губгъэн къыпхуа­мыщIу, ­къулыкъури тэмэму щепхьэкIынущ, жаIэу.
 • — Дэ зэрызэхэтхамкIэ, «Юнармия» зыфIаща ­дзэ-псэкупсэ зэщIэхъееныгъэм хэтхэми фадолажьэ. А лъэныкъуэмкIэ фи Iуэху зыIутым укъыт­ху­­тепсэлъы­хьамэ, ди гуа­пэт.
 • — Зи гугъу пщIы гупхэм ­хуэ­дэхэр ди зы дэтхэнэ курыт еджапIэми яIэщи, абы хагъэхьэхэр нэхъ зы­хуэфащэу къалъытэхэращ. Жы­­пIэнурамэ, ахэр ди тегъэщIапIэу, курыт еджапIэхэм дзэ-псэкупсэ клубхэр къыщызэдгъэпэщащ. Мис абыхэм хэтхэм ди ветеранхэр яIудогъащIэри, «ЛIыхъужьыгъэм и дерс­хэр», «Лъэхъэнищым я ветеранхэр» зыфIэтща зэIущIэхэр ядыдогъэкIуэкI.
 • — Ветеранхэр «лъэхъэнищу» щIэвгуэшам и гугъу къытхуэщIыт, Мухьэмэд.
 • — Апхуэдэу щIэтщIар зи     гугъу тщIыхэр къызыхэкIа лъэхъэнэхэр зэрызэхуэмы­дэрщ. Къэралыр илъэс 30 ипэкIэ зэрыщытамрэ иджыпсту къекIуэкIымрэ, гу зэрылъытэгъуафIэщи, тIэ­­кIу зэщхьэщокI. Ар щIа­лэгъуа­лэм къагурыбгъэ-Iуэн пап­щIэ уадэуэршэрыни, щапхъэ гуэрхэмкIэ бгъэ­лъэгъуэни хуейщ. Мыри къыхэгъэ­щыпхъэщ. «ЩIалэгъуалэм хэкупсэ лэжьыгъэ ядегъэ­кIуэкIын» зыфIаща къэ­рал унэтIыныгъэм ипкъ иткIэ зэхэдгъэувауэ, дэ диIэщ республикэ программэ, «щIалэгъуалэм хэкупсэ гъэ­сэныгъэ ябгъэ­дэлъхьэн, дзэм къулыкъу зэ­рыщащIэнум хуэгъэ­хьэ­зырын» жеIэри.
 • — Мухьэмэд, къызэрыд-гу­рыIуамкIэ, фи лэжьыгъэр къыгуэхыпIэ имыIэу пыщIащ ищхьэкIэ щызэхалъхьэ программэхэм, къалэнхэм.
 • — Апхуэдэущ зэрыщытри. Ди уставым и ухуэкIэри, илъэс ныкъуэ къэс къэдгъэ­щIэрэщIэж ди мурадхэри аращ зытещIыхьар.
 • КЪУМАХУЭ Аслъэн.