ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«ХъуэпсапIэхэм я псей» псапащIэ  Iуэхум хэтщ Парламентым и депутатхэр

2020-12-24

  • КъБР-м и Парламентым и депутатхэр хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и УнафэщI Егоровэ Татьянэ я пашэу Урысейпсо псапащIэ акцэм, «ХъуэпсапIэхэм я псей» зыфIащам, хыхьащ. Абыхэм ягъэгуфIэнущ сабий 200-м щIигъу.

  • Махуэшхуэм хуахуэпа псейр КъБР-м и Правительствэм и Унэм щIэтщ. Республикэм и социальнэ IуэхущIапIэхэм щыIэ, зи узыншагъэм сэкъат иIэ ныбжьыщIэхэм, апхуэдэу щытыкIэ гугъу ихуа унагъуэхэм щапI сабийхэм я хъуэпсапIэхэр иратхауэ псейм фIэлъ тхыгъэ цIыкIухэм щыщ къыфIахащ депутатхэм.
  • — КъБР-м и Парламентым и депутат псори я гуапэу хэтщ мы IуэхуфIым. Дэ хабзэфI тхуэхъуащ сабий зеиншэхэр, адэ-анэм я нэIэ зытемытыж цIыкIухэр щапI унэхэм гулъытэ яхуэтщIыныр, сымаджэщхэм дыкIуэурэ абыхэм щIэлъ сабийхэм дащIэупщIэныр. Шэч хэмылъу, мы илъэсыр икъукIэ гугъуу къыщIэкIащ, абы къыхэкIыуи ди гур зэIухауэ, ди гуапэу нобэ яужь дитынущ сабийхэм я гугъапIэхэр къехъулIэн Iуэхум. ИрегуфIэ ахэр, нэхъыщхьэращи, узыншэ хъужыну ди гуапэщ. Мы гъэм сабийхэр зэхуашэсу илъэсыщIэ махуэшхуэхэр ирагъэкIуэкIынукъым, ауэ, си гугъэмкIэ, ди саугъэтхэм ныбжьыщIэхэр щыгуфIыкIынущ, сыту жыпIэмэ, илъэсыщIэм епха махуэшхуэр цIыкIухэми балигъхэми псом нэхърэ нэхъыфIу долъагъу», — къыхигъэщащ Егоровэ Татьянэ.
  • КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым республикэм щыщ ныбжьыщIищ зыщIэлъэIуахэр яхуигъэзэщIэнущ — Къардэн Эльдар, Белов Виктор, Понэж Омран сымэ егуэпэнущ. Абыхэм я хъуэпсапIэхэр зратха тхыгъэхэрщ Егоровэ Татьянэ илъэсыщIэ псейм къыфIихар.
  • Къыхэгъэщыпхъэщ КъБР-м и Парламентым и депутатхэм сабийхэр зыщIэхъуэпс псори махуэшхуэм и пэ къихуэу хуагъэзэщIэну зэрамурадыр.
  • КъБР-м и Парламентым
  • и пресс-IуэхущIапIэ.