ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мэзыхьэ Резуан Хорватием щытокIуэ

2020-10-17

  • БоксымкIэ «Загреб и Гран-при» дунейпсо зэпеуэм щытекIуащ ди лъахэгъу Мэзыхьэ Резуан.

  • Килограмм 81-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм и хьэрхуэрэгъу псори щыхигъащIэри, ди лъахэгъур финалым нэсащ. Абы къыщыпэщIэува хэгъэрейхэм ящыщ Цветкович Лео ар нэрылъагъуу ефIэкIащ икIи хуэфащэ дыдэу дыщэ медалымрэ саугъэт нэхъыщхьэмрэ зыIэригъэхьащ.
  • Апхуэдэ щIыкIэкIэ Мэзыхьэ Резуан игъэзэщIащ дунейпсо класс зиIэ спортым и мастерым и мардэхэр. Фигу къэдгъэкIыжынщи, Щхьэлыкъуэ щыщ щIалэм Ижевск къалэм мазэ ипэкIэ щызыIэригъэхьащ Урысейм и кубокыр. Ар ягъасэ КIэрэф Залымрэ Энеев Кязимрэ.
  • Хорватием щекIуэкIа «Загреб и Гран-при» дунейпсо зэпеуэм Уры-  сей Федерацэм и гуп къыхэхам     фIы дыдэу зыкъыщигъэлъэгъуащ. Мэзыхьэ Резуан къищынэмыщIауэ, иджыри ди щIалитхум абы текIуэныгъэр къыщахьащ.
  • Жыласэ Замир.