ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мырзэ Резуан «Спартак»-м щоджэгу

2019-07-20

  • Мырзэ Резуан хагъэхьащ Урысей Федерацэм и футбол командэ нэхъ цIэрыIуэ дыдэ (абы нэхърэ нэхъыбэрэ ди къэралым и чемпион хъуа щыIэкъым) Мэзкуу и «Спартак»-м. Абы папщIэ мэзкуудэсхэм еврэ мелуани 3,5-рэ иратащ адыгэ щIалэр иджыри къэс зейуэ щыта «Ростов»-м.

  • Мырзэ Резуан и цIэр иужь лъэхъэнэм урысей футболым фIыкIэ щыIуащ. Ар Бахъсэн къыщалъхуащ, и ныбжьыр илъэс 26-м итщ. Топ джэгуным Налшык зыщыхуигъэсащ, ауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ нэхъыщхьэм хэту зэрыджэгуар зы зэIущIэ закъуэщ. АдэкIэ и насыпыр къыщилъыхъуэу ди къэралым и щIыпIэ куэдым къыщыщIидзащ. Иужь илъэситхум ар хэтащ премьер-лигэм щыджэгухэу Мэзкуу и «Торпедо», Грознэ и «Тэрч» (иджы «Ахмат), Ленинград областым и «Тосно», «Ростов», Тулэ и «Арсенал» командэхэм.
  • Нобэм ирихьэлIэу Дон Iус Ростов и командэм еящ, ауэ бэджэнду абы иритри, Тулэ и «Арсенал»-м 2018 — 2019 гъэхэм я зэхьэзэхуэм щыджэгуащ. Адыгэ щIалэм зыкъомкIэ и фIыгъэщ зэи къэмыхъуауэ а гупыр Урысей Федерацэм щынэхъыфIхэм ящыщ зы хъуауэ Европэм и Лигэм мыгувэу зыкъыщигъэлъэгъуэну Iэмал зэригъуэтар. Аращ ди къэралым и командэ къыхэхам мазэ ипэкIэ щIрагъэблэгъари.
  • Мэзкуу и «Спартак»-м и тренер нэхъыщхьэ Кононов Олег и унафэм щIэту Мырзэ Резуан зэIущIи 8 Тулэ щригъэкIуэкIауэ аращ, ауэ, IэщIагъэлI цIэрыIуэр къалащхьэм ирагъэблагъэри, куэд дэмыкIыу ди лъахэгъур здишащ, абы и зэфIэкIыр здынэсыр ещIэри.
  • Гуапэщ адыгэ щIалэм лъэбакъуэщIэ урысей футболым зэрыщыхичар. Сыти жыIи, зэфIэкI лъагэ зиIэ икIи сыт щыгъуи утыкушхуэхэм ит Мэзкуу и «Спартак»-м ухэту ехъулIэныгъэ инхэр зыIэрыбгъэхьэну нэхъ тыншщ. Дыпэплъэнщ Мырзэ Резуан и текIуэныгъэщIэхэм.
  • Жыласэ Заурбэч.