ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

IэщIагъэлI  ныбжьыщIэхэр

2019-07-20

  • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетыр мы гъэм диплом плъыжькIэ къэзыухахэм вэсэмахуэ еджапIэ нэхъыщхьэм ахэр щратыжащ. Абы теухуа зэIущIэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, КъБР-м и Правительствэмрэ щIыпIэ самоуправленэмкIэ и органхэмрэ я лIыкIуэхэр.

  • Зэхыхьэр щIимыдзэ щIыкIэ, КIуэкIуэ Казбек зыщиплъыхьащ еджапIэм и Агрономие факультетым, ар щагъэгъуэзащ студентхэр зэрырагъаджэ Iэмалхэм, пщIэншэу зэрагъашхэм. КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэр епсэлъащ еджапIэм щIэтIысхьэн папщIэ а махуэм экзамен зытыну къэкIуахэми. КIуэкIуэр къыщызэтеувыIащ КъБКъМУ-м и ректору щыта Жырыкъуэ Борис и фэеплъым и деж, иужькIэ яхыхьащ еджапIэр къэзыуххэм.
  • Мы гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетыр цIыху миным нэблагъэм къаухащ, абыхэм ящыщу диплом плъыжьыр къахьащ 173-м.
  • — Нобэ ди гуапэу дынывохъуэхъу еджапIэм и егъэджэныгъэ, щIэныгъэ, жылагъуэ Iуэхухэм жыджэру хэта, къыщIэдгъэкI ди студент нэхъыфIхэм. Сэ къызэрыслъытэмкIэ, абыхэм я ехъулIэныгъэхэр зи фIыщIэр университетым и егъэджакIуэхэм я закъуэкъым, щIалэгъуалэм сыт щыгъуи зыкъыщIагъакъуэу я щIыбагъ къыдэт адэ-анэхэми абы я гуащIэ хэлъщ. Сыхуейт дэтхэнэми фIыщIэ хуэсщIыну, IэщIагъэлI нэс къахэкIыну дызыщыгугъ щIэблэ гъэса къызэрагъэтэджам папщIэ, — жиIащ КъБКъМУ-м и ректор Апажэ Аслъэн зэхыхьэр къыщызэIуихым.
  • Ректорым КIуэкIуэ Казбек фIыщIэ хуищIащ, къазэрыхуеблэгъар къыхигъэщу, икIи дыщIигъуащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэми илъэс 25-рэ и пэкIэ абы щыгъуэм Къэбэрдей-Балъкъэр агромелиоративнэ институткIэ зэджэу щыта а еджапIэм хадэхэкIрэ жызумрэ гъэкIынымкIэ и къудамэр къиухауэ зэрыщытар. «Дыщогугъ нобэ къыщIэдгъэкIхэми дызэрыгушхуэн IэщIагъэлIхэр къахэкIыну, я щIэныгъэмкIэ республикэм хуэщхьэпэну», — пищащ Апажэм.
  • КIуэкIуэ Казбек щIалэгъуалэм щехъуэхъум жиIащ университетым егъэджакIуэфIхэр зэриIэр, ныбжьыщIэхэм я студент гъащIэр гъэщIэгъуэну, купщIафIэу къызэрыщызэгъэпэщам арэзы укъызэрищIыр.
  • — Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэкIуэнур елъытащ ди IэщIагъэлIхэм я зэфIэкIым. ЕджапIэ нэхъыщхьэм фыщIэсыху зэвгъэгъуэта щIэныгъэмрэ зыIэрывгъэхьа ехъулIэныгъэхэмрэ я щыхьэтщ нобэ къыватыж диплом плъыжьхэр, — жиIащ КIуэкIуэм. — Си гуапэу сынывохъуэхъу фи мурадхэр къывэхъулIэну, лъагапIэщIэхэм фынэсыну. Дыщогугъ КъБКъМУ-р къэзыуххэм республикэм и зыужьыныгъэм фи къару ефхьэлIэну, жылагъуэ гъащIэми жыджэру фыхэтыну. ЩIыналъэм и экономикэр езыгъэфIэкIуэну IэщIагъэлIхэр тхуэзыгъэхьэзыр егъэджакIуэхэми фIыщIэ яхуэсщIыну сыхуейт.
  • ЩIалэгъуалэм ехъуэхъуащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и Аппаратым Къэбэрдей-Балъкъэрым къегъэщIылIа и федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Ткачёв Евгений, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ — КъБР-м мэкъумэш IэнатIэмкIэ и министр Говоров Сергей, КъБР-м цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Къумыкъу Iэуес, КъБР-м Профсоюз IуэхущIапIэхэм я зэгухьэныгъэхэм я унафэщI Амщыкъуэ ФатIимэт сымэ.
  • Пшыхьыр ягъэдэхащ КъБР-м, АР-м, Осетие Ипщэмрэ Ищхъэрэмрэ щIыхь зиIэ я артист Хъыжьрокъуэ СулътIан, КъБР-м и цIыхубэ артист Текуев Амур, КIыщхэ Ислъамрэ Каринэрэ, еджапIэ нэхъыщхьэм и къэфакIуэ гупхэм.
  • БАГЪЭТЫР Луизэ.