ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ПщыукI Латмир и усэхэр

2019-04-16

 • *   *   *
 • Уфафэу  тенджыз,
 • ЗэщIэпщIыпщIэу  уафэ, —
 • И нэхум  уи  нэр  щIисыкIыу.
 • Джэрэзу  къытщыхъуми,
 • Джэрэзурэ  къафэ

 • Мы щIылъэм  сыти хэтщIыкIрэ?
 • А  псор  къыбжезыIэр
 • Уи  щIыфэ,  уи  псэ?
 • Е уи  бзэ  а  псор  зыхэзыщIэр?
 • Тенджызыр  изыхукIэ
 • Iэсэнущ  уафэр…
 • Жэуапыр  тхуэтыжкъым  зыжьэу!
 •  *   *   *
 • Си  унэм  щIэтщ  уи  Iэуэлъауэ,
 • Къэбгъэзэжын  симыгугъа,
 • СымыгъэункIыфIу  пхуэсIыгъа
 • Си  гур  аргуэру  къызодауэ,
 • Къытекъуэлъэн  къытекъуэлъауэ.
 • Си  унэм  щIэтщ  уи  Iэуэлъауэ,
 • Чэсейр  хьэку  нэщIым  къепхъухащ,
 • Си  щхьэцыр  бжьыбжьу  къетхъухащ.
 • Дунейр  зэрысцIыхунур  дауэ,
 • Псыкъуийм  и  лъащIэм  симыплъауэ?
 • Си  унэм  щIэтщ  уи  Iэуэлъауэ…
 • Згъэгъуну  псори  пхуэзгъэгъуащ.
 • НыпщыгуфIыкIри,  си  гур  гъащ…
 • Иджы  сызэрыхъунур  дауэ?
 • *   *   *
 • УхэплъэкIэ  плъагъунуIакъым,
 • Плъагъунукъым  укъыхэплъкIи.
 • Хы  Хуэмым  щхьэщыхьэ  щыблэм
 • Тыншыгъуэ  къыпхуригъэблкъым.
 • Си  фIыгъуэр  щызгъэкIуа  хьэблэм
 • Гукъеуэр  щоупщIыIу-щохуабэ,
 • Хы  Хуэмым  и  толъкъун Iэлым
 • Теплъаджэу  зыкъысфIехуапэ.
 • Гухэлъыр  щысIуэта  хадэр
 • ПщIыхь  чэнжхэм  я  жэщ  тIысыпIэщ.
 • Хы  Хуэмым  и  толъкъун   уардэр,
 • КъоIэбэри,  къытлъоIэсыпэ.
 • Насыпыр  щаухуэнщI  щхьэлыжьым
 • ЩызэхуащIыжыркъым  IэплIэ.
 • УхэплъэкIэ  плъагъунуIакъым,
 • Плъагъунукъым  укъыхэплъкIи.
 • *   *   *
 • ЗыщIыпIэ  згъэзэххэмэ, уи  деж  нэзгъэзэнщ,
 • Бжьыхьэпэу,  жэщыбгыу,  си  закъуэу.
 • Си жьыгъэ мызагъэр уи пщIыхьым  хуэзэнщ,
 • Жэщ  плъыру,  плъыржьэру,  усакIуэу!
 • Си  напэр  узынкъым,  текIуами  гъэ  тIощI,
 • ИкIами  си  псалъэм  и  пIалъэр…
 • ЛIэщIыгъуэм  и  щэхур  бжэ  дзакIэм  къыдощ —
 • Уи  унэр  нэху  кIуапIэ-хуабалъэщ.
 • *   *   *
 • Зэманым  щымыщу,
 • Хьэкущхьэм  щымыжьэу,
 • ЗищIысыр  сымыщIэу
 • Махуэ…
 • Уи ужь сиувэнути,
 • Си  гур  мэпIыщIэ —
 • Дэ  тIур  дызэзыпхыр
 • Махэщ.
 • Зэманыр,  къоувыIэри,
 • Iэдакъэжьауэу
 • Си  нэгум  къоплъыхь-къоплъакIуэ.
 • Сытехьэжынут  гъуэгум  куэд  щIауэ —
 • СыкъэзыгъэувыIэр  гуакIуэщ!
 • *   *   *
 • Ярэби,  пэжу  пIэрэ
 • ЩIыбым  къыщаIущэщыр?
 • Уафэм  къыкIэщIэщэщу
 • ПщIантIэр  зысеижар?
 • Сысеижамэ  гугъэр —
 • Псэгъэхуэбэж  хъарзынэт,
 • ГъащIэм  сыхуэхьэзыру
 • ЖызыIэр  къызэижат!
 • Ярэби,  пэжу  пIэрэ
 • Уафэм  къищэIу-къиIуэщхъур?
 • Псэр  зыхэкIуадэ  щIэщхъур
 • ЩIэщхъум  я  нэхъыкIэжщ…
 • УфIэфIмэ,  хуиту  гуфIэ,
 • Ухуеймэ,  чэнжу  бауэ —
 • Псэр  щызэшынущ  Iуфэм,
 • БгъуэтыхукIэ  уи  джэрпэджэж.
 • *   *   *
 • Губжьыр  зэщIыдокъуэж,
 • ЗэщIыдокъуэж  гужьгъэжьыр.
 • Хъунукъым  дыхущIегъуэж,
 • ДыкъыщыкIуакIэ  хьэщIэу.
 • Уафэр  къыдотIэпIыж,
 • Къыдобзыхьыжыр  щIылъэр.
 • Сытым  и  сэбэпыж
 • КъимыкIыкIыну жылэм?
 • ЩIыдагъэхынур  сыт
 • ГупыкIыгъуей  пэш  уардэм?
 • Псэр  хуэныкъуэжкъым  зы,
 • КIэрыхьэжамэ  аддэ…
 • *   *   *
 • УIукIыжмэ,  псы  схуэлIэнущ,
 • Псы схуэлIэнущ,  схуэлIэнущ  жьы,
 • Щым  зысщIынурэ сыныппэплъэнущ,
 • УфэрэнкIыу  хуежьэхукIэ  щIыр.
 • Жьымрэ  псымрэ  щытепщэ  щIыпIэм
 • Дауэ  гъусэ  ущысхуэхъуат?
 • Си  насыпти,  дунейр  си  щыпэт,
 • Си  насыпти,  си  щхьэцыр  тхъуат.
 • Хъуар  къэгъани,  гъэсыж  мыхъунур,
 • Уи  уIэгъэр  мыхъуж-мыкIыжщ…
 • СынолъэIур  сызэхэпхыну,
 • СынолъэIур:  уIумыкIыж!