ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

IэфIыпсыр къаIухуакъым

2017-10-17

 • «IэфIыпс» (IэфIыпс) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 3:1 (1:1). IэфIыпс. «Андрей-арена» стадион. Жэпуэгъуэм и 15-м. ЦIыху 200 еплъащ.
 •  
 • Къалмыкъ Амур йобгъэрыкIуэ.

  Судьяхэр: Матюнин (Мэзкуу), Каруненкэ, Чекалин (тIури Воронеж щыщщ).

 • «IэфIыпс»: Сикач, Демченкэ, Гречкин, Мендель (Геворкян, 68), Хибабэ, Джамалутдинов, Шаров (Иванов, 90+1), Бакланов (Стефанович, 46), Шереметев, Къалмыкъ, Подбельцев.
 • «Спартак-Налшык»: Щоджэн, Жылэ, Муслуев, Шахтиев, Абазэ (Медников, 80), Миронов, Ахриев (Мэ­шыкъуэ, 74), Пащты, Каркаев, Гугуев, ЛIуп.
 • Топхэр дагъэкIащ: Къалмыкъым, 10 (1:0). Гугуевым, 15 (1:1). Подбельцевым, 81 (2:1). Стефанович, 90 (3:1).
 • Дагъуэ къыхуащIащ ­Пащтым, Каркаевым, Мус­луевым, Мендель, Гугуевым, Джамалутдиновым.
 •  
 • Ди щIыпIэм къыщалъхуа щIалэхэм я нэхъыбэр «Спартак-Налшыкым» къыщамылъытэу адрей командэхэм яхыхьэн хуей мэхъу. Апхуэдэхэм ящыщ зыщ вэсэмахуэ «IэфIыпс» командэр къыттезыгъэкIуа Къалмыкъ Амур. Абы «Спартак-Налшыкым» зыщигъэсащ. АрщхьэкIэ балигъыпIэ иува иужькIэ лей къэхъури, ди республикэм и чемпионатым езыр щалъхуа Бахъсэн къалэм и «Автозапчасть»-м хыхьащ икIи псынщIэ дыдэу фIы и лъэныкъуэкIэ зыкъигъэлъэгъуащ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъуащхьауэ нэхъ Iэзэ дыдэхэм ящыщ ­хъури. ИтIани гу къыщылъатакъым республикэм и командэ нэхъыщхьэм. Езыгъэблэгъар Краснодар и «Кубань»-ращ. АрщхьэкIэ футболистыщIэхэр зыхигъэ­хьэну пIалъэкIэ Iэмал зэримыIэм къыхэкIыу (щIыхуэ телъхэм я зэранкIэ) «IэфIы­псым» бэджэнду къритащ. А командэм хэту Къалмыкъым еханэ джэгугъуэр иригъэкIуэкIыу арат икIи блэнейрэ къыхэжаныкIыну хузэфIэкIат, гупым я пашэ нэс хъуауэ.
 • Амур и топ бжыгъэм хигъэхъуащ «Спартак-Налшы­кым» вэсэмахуэ щыIущIам. Аращ епщIанэ дакъикъэм бжыгъэр къызэIузыхар, и закъуэ ди гъуащхьэтетым къыбгъэдэнэу.
 • Пэжщ, хэгъэрейхэр куэдрэ япэ итакъым. Мыгувэу Пащты Руслан къыхита угловойм иужькIэ Гугуев Магомед бжыгъэр зэхуэдэ ищIыжащ.
 • 32-нэ дакъикъэ пщIондэ псори тэмэмащ. Абы иужь­кIэ ди гъуащхьэхъумэхэм хэгъэрейхэм ящыщ Подбельцевыр я штрафнойм щраудащ — пенальти. Ар игъэ­зэщIэну бгъэдыхьащ «IэфIыпсым» хэт адыгэ щIалэр. Амур и къару къызэрихькIэ плIанэпэ сэмэгум хуэзэу еуащ, арщхьэкIэ Що­джэн Борис иджыри зэ псоми наIуэ ящищIащ пенальти къэщтэнымкIэ зэрыIэ­зэр — абы топым къригъэгъэзащ.
 • А Iуэхугъуэм игъэгушхуа «Спартак-Налшыкым» адэкIэ тепщэныгъэр джэгупIэ губгъуэм щиубыдащ. АрщхьэкIэ абы и фейдэ къыхэкIакъым.
 • Джэгур зэрытемыгъакIуэу иухыну къыщIэкIынт, Къалмыкъ Амур имыухыж и жыджэрагъыр мыхъуатэмэ. 81-нэ дакъикъэм ар ди гъуа­щхьэхъумэхэм яIэщIэкIри, гъуэм къеуащ. Щоджэным къригъэгъэза топым япэу нэсар Подбельцевыращ.
 • Бжыгъэр зэхуэдэ ящIыжыну ди щIалэхэм зрачащ. АрщхьэкIэ зытеплъыкъукIа я гъуэм ещанэ топри «IэфIы­псым» къыдигъэкIащ.
 • Арати, 1:3-уэ «Спартак-Налшыкыр» къыхагъэщIащ. Къалмыкъ Амур и щапхъэмкIэ абы и тренерхэм иджыри зэ къагурыIуауэ къыщIэ­кIынщ ди щIыпIэм футболист Iэзэхэр зэрыщыIэр. Хамэм яIэрымыхьэ щIыкIэ ахэр къэлъыхъуэн, республикэм и командэ нэхъы­щхьэм сэбэп хуэгъэхъун ­хуейуэ аращ. ИтIанэщ «Спартак-Налшыкым» ехъу­лIэныгъэхэр щиIэнур.
 • АдэкIэ щыгъуазэ фыхуэт­щIынщ «Ипщэ» гупым иужьу щызэхэта джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм. Мис ахэр: «Академия» (Дон Iус Ростов) — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — 0:2, «Армавир» (Армавир) — «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) — 4:0, «Кубань-2» (Краснодар) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 0:2, «Черноморец» (Новороссийск) — «Дружба» (Мейкъуапэ) — 5:0, «Анжи-2» (Мэхъэчкъалэ) — СКА (Дон Iус Ростов) — 0:0, «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псы­хуабэ) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 0:0, «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) — «Чайка» (Песчанокопское) — 2:0.
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым къыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр жэпуэгъуэм и 21-м щы­зэхэтынущ. АрщхьэкIэ а махуэм «Спартак-Налшыкым» зигъэпсэхунущ. Нэхъ мыхьэнэшхуэ зиIэ зэIущIэ ди щIалэхэм къэралым и кубокыр къэхьыным теухуа зэхьэзэ­хуэм къащыпэщылъщ. Финалым и 1/8-нэ Iыхьэм ахэр жэпуэгъуэм и 25-м Мэзкуу щыIущIэнущ Урысейм и чемпион «Спартак»-м.
 •  
 • Жыласэ  Заурбэч.