ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А., Дагъыстэн Республикэм и Iэтащхьэ Абдулатипов Р. Г. сымэ Налшык щызэхуозэ

2017-02-11

  • Дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щызэхуэзащ КIуэкIуэ Юрийрэ Дагъыстэн Республикэм и Махуэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым къызэрыщызэIуахам къыхэкIыу Налшык къэкIуауэ щыIэ Абдулатипов Рэмэзанрэ.
  •  
  • ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ лъэныкъуитIым яку дэлъ лэжьыгъэ, щэнхабзэ зэпыщIэныгъэхэр гъэбыдэным, инвестицэ проектхэр зэщIыгъуу гъэзэщIэным, шынагъуэншагъэ къызэгъэпэщыным, псоми я сэбэп зыхэлъ нэгъуэщI Iуэхухэм.
  • Дагъыстэным и Махуэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым къызэрыщызэIуахым, къыхигъэщхьэхукIащ КIуэкIуэ Юрий, наIуэу къегъэлъагъуэ щIыналъитIым я зэпыщIэныгъэхэр зэрылъэщыр, адэкIи зэдэлэжьэнымкIэ хэкIыпIэщIэхэр куэду зэрыщыIэр.
  • Абдулатипов Рэмэзан жиIащ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Дагъыстэнымрэ лIэщIыгъуэ куэд лъандэрэ ныбжьэгъугъэ яку зэрыдэлъыр, ахэр тхыдэм и къуэпс куухэм зэрызэпащIэр икIи лъэныкъуитIым я зэхущытыкIэхэр ефIакIуэ зэпыту зэрекIуэкIыр.
  • Республикэм щыщыIэну зэманым хьэщIэхэм Дагъыстэн Республикэм и ЦIыхубэ Зэхуэсымрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентымрэ зэрызэдэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэныгъэм Iэ щIадзынущ, «Кавказ Ищхъэрэм и щIалэгъуалэм Урысейм и политикэ, щэнхабзэ утыкум щаубыд увыпIэр: нобэрей щытыкIэр, адэкIэ зэдэлэжьэныгъэр зэрекIуэкIынур» зэхуэсышхуэм хэтынущ. Абы кърихьэлIэнущ республикитIым я еджапIэ нэхъыщхьэхэм щIэсхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ,     КъБР-мрэ Дагъыстэн Республикэмрэ  я щIалэгъуалэ зэщIэхъееныгъэхэм я пашэхэр.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.