ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Урысей студентхэм я махуэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий и хъуэхъу

2017-01-25

  • 2017  гъэм  щIышылэм  и  25-м
  • Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
  • Урысей студентхэм я махуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу!
  • ЦIыхур щеджэ илъэсхэр Iуэху дахэхэмкIэ гъэнщIа лъэхъэнэ хьэлэмэтщ. Апхуэдэу ар гъащIэ гъуэгур къыхэхынымкIэ жэуаплыныгъэ зыпылъ зэманщ. Фэ фи къарум, еджэнымрэ IэщIагъэ зэгъэгъуэтынымрэ фызэрегугъум фи къэкIуэнури, ди къэралым и къэкIуэнури куэдкIэ елъытащ.
  • Республикэм щызэтеува Iэмалхэр къэвгъэсэбэпурэ, щIэныгъэ, IэщIагъэ зэгъэгъуэтыным жыджэру фыхущIэкъуну, мурадыфIхэр фиIэну икIи узыншагъэр хъумэным фегугъуу фыпсэуну, фи IэщIагъэр нэсу щIэгъэкъуэн къэфщIыну икIи зэвгъэгъуэта зэфIэкIыр фыщалъхуа Къэбэрдей-Балъкъэрым, ди Хэкум фIыгъуэ къахуэхьыным хуэгъэзауэ къэвгъэсэбэпыну сыфщогугъ.
  • Республикэм и студент псоми узыншагъэ быдэ, насып яIэну, тэмэму еджэну, тегушхуэныгъэ яхэлъыну икIи творческэ ехъулIэныгъэхэр къахьыну сохъуэхъу!