ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Москва щыIущIащ Урысейм и Пенсэ фондым и Правленэм и УнафэщI Дроздов А. В.

2017-01-21

  • Москва лэжьыгъэ IуэхукIэ щызэIущIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ Урысей Федерацэм и Пенсэ фондым и Правленэм и УнафэщI Дроздов Антонрэ.
  •  
  • Ахэр тепсэлъыхьащ республикэм и щIыналъэм и цIыхухэр пенсэхэмкIэ къызэгъэпэщыным, социальнэ программэхэр ягъэзэщIэным, социальнэ Iуэхутхьэбзэ зыщIэ къэрал IуэхущIапIэхэм я мылъку-техникэ лъабжьэм зегъэужьыным хуаутIыпщ субсидиехэм ахъшэ къызэрыхалъхьэну, мылажьэ пенсионерхэм псэуныгъэкIэ щхьэхуэ-щхьэхуэу зэрадэIэпыкъуну щIыкIэм ехьэлIа Iуэхухэм.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэм къитащ
  • УФ-м и Пенсэ фондым и пресс-IуэхущIапIэр и гъусэу.