ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Удз гъэгъахэр тралъхьэ

2016-02-25

  • Мазаем и 23-м «ЩIыхьым и мафIэ мыужьыхым» деж Хэкум и хъумакIуэм и махуэм теухуа пэкIу щекIуэкIащ.
  •  
  • Къызэхуэсахэр дакъикъэкIэ яхуэщыгъуащ Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм. ИужькIэ удз гъэгъахэр тралъхьащ абыхэм я фэеплъым.
  • ПэкIум кърихьэлIат КъБР-м и Парла-ментымрэ Правительствэмрэ, Налшык къалэ администрацэм, республикэм щыIэ жылагъуэ зэгухьэныгъэ зэмылIэужьыгъэхэм я лIыкIуэхэр, районхэм къикIахэр, Хэку зауэшхуэм и ветеранхэр, щIалэгъуалэр.
  • Пщыхьэщхьэм Налшык хьэрэкIытIэхэр щагъэуащ.
  • Гъуэт Синэ.