ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Интерактивнэ ТВ 2.0»-м и зэфIэкIым зрагъэубгъу

2015-12-12

  • Ипщэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэхэм я телекоммуникацэ компаниехэм дыгъэгъазэм и 1-м ирагъэкIуэкIа видеоконференцым щагъэлъэгъуащ «Интерактивнэ ТВ 2.0» IэмалкIэ Интернет Iуэхутхьэбзэхэр зэрагъэзащIэ IэмэпсымэщIэм и япэ къыдэкIыгъуэр. ЗэIущIэм ирагъэблэгъащ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэр.
  •  
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIэкIэ видеоконференцым хэтахэм я зэщIэгъэуIуакIуэ, «Урысей телеком» ПАО-м коммерцэ IуэхухэмкIэ и унафэщI Шеметов Дмитрий къызэрыхигъэщамкIэ, ягъэIэпхъуэ, къыздрахьэкI хъу а пхъуантэ цIыкIум (ОТТ-приставкэм) и фIыгъэкIэ ди къэралым и щIыналъэу Интернетыр щылажьэ псоми «Интерактивнэ ТВ» — м и телевиденэ, и видеоконтент гъэпсыкIэхэр къыщыпхуэгъэIурыщIэнущ.
  • — Сытым щыгъуи хуэдэу, «Ростелеком» компаниер хущIокъу фIагъ лъагэ зиIэ Iуэхутхьэбзэхэр цIыхухэм зэрахуищIэным, — жиIащ Шеметов Дмитрий. — Куэд щIатэкъым компанием мультимедийнэ порталыщIэ къызэIуихыу планшетхэмрэ Smart TV-мрэ я гуэдзэнхэр (приложенэхэр) зэригъэхьэзыррэ. ОТТ-приставкэщIэм и фIыгъэкIэ, «Интерактивнэ ТВ»-р сыт хуэдэ экранми къыщыпхуегъэубыдынущ, Интернет здэщыIэ дэнэ щIыпIи контент Iуэхутхьэбзэми зыщыпыпщIэфынущ. Wi-Fi Iэмалыр зыгъэIэрыхуэхэм приставкэр кIапсэншэуи къахуэгъэсэбэпынущ.
  • Приставкэр къыздешэкIыгъуафIэщи, щыпсэу щIыпIэр щIэх-щIэхыу зыхъуэжхэм я дежкIэ абы тыншыгъуэ къызэришэми щытепсэлъыхьащ видеоконференцым.
  • — ЩIыналъэхэм связымкIэ щыIэ инфраструктурэм езэгъыущ «Интерактивнэ ТВ 2.0»-р къызэрызэдгъэпэщар, — къыхигъэщащ «Ростелеком» компанием и «Ипщэ» ПАО щIыналъэ куэд  къызэщIэзыубыдэм и  къудамэм IэмалыщIэхэмрэ   IэмэпсымэщIэхэм- рэ щызэбгрыгъэкIынымкIэ IэнатIэм и унафэщI Родновэ Аннэ. — Нобэ фи пащхьэ щыдгъэлъагъуэ IэмэпсымэщIэм хузэфIэкIынур зыхуэдизыр ар зыIэрызыгъэхьэ цIыхухэм, жыжьэ дыди мыкIуэу, ноби къахуэпщытэнущ. Гъэ дызэрытым и кIэ хъуху приставкэщIэм и уасэнур сом 1990-рэщ. Ар къэзыщэхухэм япэ мазэм абонементыпщIэ Iахынукъым, ауэ адэкIэ мазэ къэс сом 320-рэ ятын хуейуэ къатохуэ.
  • Приставкэр «Ростелеком»-м и тыкуэнхэми, компанием и сайтми (www.rt.ru.) къыщыпхуэщэхунущ. «Интерактивнэ ТВ 2.0» IэмалыщIэмкIэ телеканалу 122-м уеплъыфынущ. Абыхэм ящыщу 29-р щIэныгъэм хэзыгъахъуэщ, 13-р кинофильмхэр къэзыгъэлъагъуэщ, 15-р макъамэ къэзытщ, 13-р спортым дихьэххэм папщIэ къызэIуахахэращ. Видео-кино еплъыну хуейхэм, зэман зэхуэмыдэхэм къыдагъэкIа, зытеухуа и лъэныкъуэкIэ зэщхьэщыха фильму мини 2,5-м щIигъумкIэ зытрагъэуну Iэмал яIэщ. Абыхэм ящыщу 300-р HD, 60-р 3D теплъэм (форматым) иту, 150-р сериалу.
  • ОТТ-приставкэщIэр зэзыгъэпэщхэм дыщIыгъужыныгъэу къахуэгъэсэбэпынухэм ящыщщ, «гу зыхуащIа» кинофильмыр е нэтыныр щыхуейм деж къагъэувыIэ, уеблэмэ, абыхэм къытрагъэзэжурэ еплъ, а IэмэпсымэщIэмкIэ экрани 5-м нэблагъэ (телевизор, компьютер, ноутбук, планшет, Smart TV) иризэпащIэ, иризэщIагъэуIуэ зэрыхъунури. Языныкъуэ сервисхэр (Iуэхутхьэбзэхэр) дызыхуэкIуэ 2016 гъэм и щIышылэ мазэр иухыху пщIэншэу щытынущ.
  • Телекоммуникацэ Iуэхутхьэбзэхэр къэрал властым и къудамэхэмрэ IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэмрэ яхуэзыщIэу къэунэхуа рынокым «Урысей телеком» ПАО-м ипэжыпIэкIэ бжьыпэр щиIыгъщ. Электрон правительствэм, узыншагъэр хъумэным, егъэджэныгъэм, шынагъуэншагъэм, псэупIэ-коммунальнэ Iуэхутхьэбзэхэр зыгъэзащIэ IуэхущIапIэхэм технологие и лъэныкъуэкIэ зегъэужьыным хуэлажьэхэм компаниер щыпашэщ.
  • КЪУМАХУЭ Аслъэн.