ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Узыншагъэм, спортым хуэщIа утхэр

2014-01-23

  • Прохладнэ районым хыхьэ Алътуд, Благовещенкэ, Къэрэгъэш, Красносельскэ, Ново-Полтавскэ, При­­-ма­л­кинскэ, Пролетарскэ къуажэхэм, Екатериноградскэ, Приближнэ, Солдатскэ станицэхэм гуфIэгъуэ щы­тыкIэм иту пщIантIэ спорт утыкухэр къы­щы­зэ­Iуа­хащ.
  •  
  • Ухуэныгъэхэр 2009-2015 гъэхэм тещIыхьа Къэбэрдей-Балъкъэрым физкультурэмрэ спортымрэ зыщегъэужьын республикэ про­граммэм ипкъ иткIэ къы­­зэ­рагъэпэщащ. КъБР-м        2­0­1­2 гъэм «Кавказ джэгухэр» спорт фестивалым къыщихьа текIуэныгъэм къыпэкIуа грант мылъкумкIэ утыкухэм уэрам тренажерхэр щагъэуващ. АдэкIэ ахэр зыхуей хуэ­гъэзэныр, къэхухьыныр, элек­­троуэздыгъэхэмкIэ къы­зэ­гъэпэщыныр къуажэ муниципалитетхэм ирагъэкIуэ­кIы­нущ.
  • Спорт утыкухэр къыщы­зэ­Iуа­­хым кърихьэлIащ къуажэхэм я Iэтащхьэхэр, районым и щIыпIэ самоуправленэм и лIыкIуэхэр икIи щIалэ­гъуа­лэм я зэманыр узынша­гъэм ифI хэлъу ирахьэкIыну, спортым зэман нэхъыбэ ху­ха­хыну, абыкIэ нэхъыщIэхэм щапхъэ яхуэхъуну зэрагуапэр жаIащ.
  • АдэкIэ зэныбжьэгъугъэ зэпеуэхэр къызэрагъэпэщащ.
  • — Мы Iуэхугъуэм ди щIы­на­лъэм и спорт гъащIэм дежкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ, — жиIащ Прохладнэ муниципаль-          нэ куейм физкультурэмрэ спор­тым­кIэ и къудамэм и унафэщI Куценкэ Анатолий. Абы къигъэлъэгъуащ «2009 — 2015 гъэхэм Къэбэрдей-Балъ­­къэрым футболым зыщегъэужьын» республикэ программэм ипкъ иткIэ Алътуд, Къэрэгъэш, Примал­кинс­кэ къуажэхэм IэрыщI удзыпцIэ зэрылъ футбол цIыкIумкIэ джэгу-пIэхэр мыгувэу къызэрыщызэIуахынур. А спорт ухуэ­ныгъэхэр къуа­жэдэс­хэм я къарум, дахагъэм, узыншагъэм зыщрагъэужь щIы­пIэу зэрыщытынур и фIэщ зэрыхъури къы­­хигъэщащ.
  •  
  • Глашковэ Еленэ.