ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2013-12-18

 • ЩIалэгъуалэм ядоIэпыкъу
 •     Старэ Шэрэдж дэс щIалэгъуалэмрэ еджакIуэхэмрэ я жэрдэмкIэ футбол джэгупIэ яухуэнущ. Метр зэбгъузэнатIэ 800-м нэблагъэ губгъуэ IэрыщIыр щаукъуэдиинущ къуажэ дыхьэпIэм.
 •  
 •    ЩIыпIэр езы ныбжьыщIэхэм къыхаха нэужь, IэщIагъэлIхэм Iуэхур нэсу яубзыхуащ. Къуажэдэсхэм абы текIуэдэну мылъкур щIадзауэ зэхуахьэс. Абыхэм ядэIэпыкъуну гупыж ящIащ «Аруангъуэгуухуэ», «Спецасфальтстрой» IуэхущIапIэхэм. Спортым зезыта щIалэгъуалэм закъыщIигъэкъуащ Аруан район администрацэм и Iэтащхьэ Къанокъуэ Антермыкъан.
 •    Сом мин 400 зытекIуэдэну лъабжьэр ягъэтIылъа нэужь, КъБР-м Спортымрэ туризмэмкIэ и министерствэм и дэIэпы­къу­ныгъэкIэ губгъуэ IэрыщIыр иралъхьэнущ. Топ джэгупIэм къыбгъурыту щаухуэнущ иджырей мардэхэм тет сабий джэгупIэ.
 • Сокъур Риммэ.
 •  
 • Зэпеуэшхуэхэр къапоплъэ
 •     СамбэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм пашэныгъэр къыщыхьынымкIэ зэхьэзэхуэрэ чемпионатрэ боевой самбэмкIэ щIыналъэ чемпионат «Налшык» спорт комплексым махуитхукIэ щекIуэкIащ.
 •     Зэхьэзэхуэр Iуэхугъуэ гуапэкIэ къызэIуахащ. А спорт лIэужьыгъуэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ зэры­хуащIам папщIэ, КИФЩI-м СамбэмкIэ и федерацэм и ЩIыхь тхылъ­хэр иратащ КъБР-м и Парламентым и депутат Щауэ Юрэ, Тэрч район администрацэм и Iэтащхьэ Пэнагуэ Максим,  ­КъБР-м самбэмкIэ и федерацэм и унафэщIхэмрэ тренерхэмрэ.
 •    2014 гъэм мазаем и кIэм боевой самбэмкIэ Улан-Удэ щекIуэкIыну урысей чемпионатым хэтынымкIэ хуитыныгъэм щIэбэнащ спортсмени 100. Ди щIалэхэм япэ увыпIэу 3, етIуанэу — 1, ещанэу — 6 зыIэрагъэхьащ. Боевой самбэмкIэ КИФЩI-м и чемпион хъуащ Къуэныкъуей Азэмэт, Багъ Олег, Курбанисмаилов Расим сымэ.
 •    СамбэмкIэ КИФЩI-м и чемпионатым цIыхухъухэри цIыхубзхэри хэтащ, текIуэныгъэхэр къыщахьащ Къарэмыщ СулътIан, Гъубжокъуэ Iэсхьэд, Гузеевхэ Зурьятрэ Iэминатрэ, Алиевэ Iэсият. Iэрыпщэ Замир, Мусэ Ахьмэд, Кучмезов Муксим, ЩоджэнцIыкIу Еленэ, Щомахуэ Миланэ сымэ ныбжьыщIэхэм я зэпеуэм къыщыхэжаныкIащ.
 •    Апхуэдэу ехъулIэныгъэхэр зыIэрагъэхьащ Темрокъуэ Азэмэт, Iэрыпщэ Замир, Дрогуэ Елдар, Гъубж Елдар, Къалмыкъ Артур, Тхьэзэплъыж Астемыр, Тэнащ Алим, АфэщIыж Ас­лъэн, КIэбышэ Астемыр, Бейтыгъуэн Астемыр, Жылау Альберт, Газаев Хъызыр, Точиев Ислъам сымэ.
 •     Зи цIэ къитIуа псори самбэмкIэ Урысейм пашэныгъэр къыщыхьынымкIэ зэхьэзэхуэ Пермь щекIуэкIынум хэтынущ.
 •  УЭРДОКЪУЭ Азэмэт.
 • Дунейпсо зэхьэзэхуэм макIуэ
 •    Бабугент щыщ боксер Туменов Биберт 1996 — 1997 гъэхэм къалъхуа боксер ныбжьыщIэхэр къызрихьэлIа урысей­псо зэхьэзэхуэм щытекIуащ. Оренбург къалэм щызэхэта а зэпеуэм Урысей Федерацэм и щIыпIэ 52-м я спортсмен ­200-м щIигъу хэтащ.
 •     «Бастион» клубым и гъэсэн, спортымкIэ мастерхэм я кандидат Туменов Биберт (кг 64-рэ) зэIущIиплI иригъэкIуэкIати, псоми щытекIуащ. КIэух зэIущIэм ди боксерым хьэрхуэрэгъу къыщыхуэхъуа Урысейм и чемпион, Курган областым щыщ Мишечкин Константин щыхигъащIэри, дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ.
 •    Зэхьэзэхуэм кърикIуахэмкIэ Туменов Биберт Урысейм и щIалэгъуалэ командэ къыхэхам хагъэхьащ икIи 2014 гъэм и мазаем ар Дублин ( Ирландием), Анапэ щекIуэкIыну дуней­псо зэпеуэхэм хэтынущ. А зэпеуэхэм къарикIуэхэм елъытауэ яубзыхунущ мэлыжьыхьым и 6 — 14-хэм Болгарием щекIуэ­кIыну дуней псом пашэныгъэр къыщыхьынымкIэ зэхьэзэхуэм ди къэралым и щIыхьыр щызыхъумэну командэм хыхьэнухэр.
 • Кужоновэ Эльмирэ.
 •