ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Я лэжьыгъэр къепщытэ

2013-07-16

 • Иужьрей илъэсхэм республикэм узыншагъэр хъу­мэнымкIэ и IэнатIэм зэ­хъуэ­­кIы­ны­гъэшхуэхэр щокIуэкI. Уна­фэщIхэр ху­щIокъу цIыху­­хэм ягъуэт медицинэ дэ­Iэпыкъуны­гъэм и фIа­гъыр къызэраIэ­тыным, а унэтIыныгъэм зэ­рызра­гъэужьыным. Гулъы­тэшхуэ хуащI медицинэ Iуэху­щIа­­пIэ­хэр сыт и лъэны­къуэкIэ зыхуей хуэ­гъэзауэ зэгъэпэщыжыным, щIэуэ яухуэхэр иджы­рей мардэхэм тету егъэ­щIыным.
 •  
 • КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым (ижьымкIэ етIуанэщ) ремонт ящI сымаджэщыр къеплъыхь. Сурэтыр МАМИЙ Руслан трихащ.

  КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Хьэсанэ Руслан, абы и къуэ­дзэхэу Портэ Галинэ, Уянаев Казым, республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Шэт Ирмэ сымэ ­иджыблагъэ щыIащ Республикэ клиникэ сыма­джэщым икIи ар зэрызэрагъэпэщыжым еплъащ, дохутырхэм яIущIэри, я гурыгъу-гурыщIэхэми зыщагъэгъуэзащ. Сыма­джэ­щым и пщIантIэр къызэхаплъыхьа иужь, ахэр япэу яхуэзащ журналистхэм. Лъынтхуэ узыфэхэм щеIэ­зэ центрыр къыщызэ­Iуа­хынум щыщIэупщIэм, Хьэ­санэм къыхигъэщащ Iуэхур псынщIэу и кIэм нэ­гъэсы­ным сытым дежи фIа­гъым узэрыхуимышэр.

 • — Лъынтхуэ узыфэхэм ще­Iэзэ центрыр мы гъэм и фо­кIадэ мазэм къызэIут­хы­ну ди гугъащ, ауэ иджы а пIалъэр дгъэкIуэтащ, — жи­Iащ Хьэсанэ Руслан. — Ар сыт и лъэныкъуэкIи зы­хуей хуэгъэзауэ хьэзыр щыхъунур щэкIуэгъуэ мазэрщ. Унэм и мызакъуэу, абы къе­гъэщIылIа щIыналъэ-            ри тэмэм зэращIыным хущIокъу. Абдежым щхъуан­тIагъэр щытепщэу щытынущ, сымаджэхэм я деж щIэупщIакIуэ къакIуэхэм папщIэ тетIысхьэпIэхэр ягъэувынущ. Къапщтэмэ, узыншагъэр хъумэнымкIэ Iэна­тIэр нобэ зэрыт щыты­кIэр зэлъытыжар дэращ. Пэжыр жыпIэмэ, блэкIа илъэс­хэм абы хуэфэщэн гулъытэ хуэтщIакъым, а унэтIыныгъэр Iэпэдэгъэлэл тщIыри, едгъэхуэхащ. АтIэ иджы нобэ абы худиIэ щытыкIэм зедгъэ­хъуэжыныр ди къалэн нэхъыщхьэщ, ди къару псори етхьэлIэн ­хуейщ цIыху­хэм ягъуэт медицинэ дэIэ­пы­къуныгъэм и фIагъыр къы­зэрытIэты­ным. Псом япэрауэ, дохутырхэр зэ­ры­лэжьэну Iэмэ­псы­мэ­хэм­рэ хущхъуэ­хэм­кIэ къызэ­гъэпэщын, абыхэм я ула­хуэм хэгъэхъуэн хуейщ. Мис а Iуэхур тэмэму зэ­теубла хъуа иужьщ абыхэм яхь жэуаплыны­гъэр дэ щыдгъэткIиифынур.
 • Мы зэманым республикэм и медицинэ IуэхущIапIэ 26-рэ зэрагъэпэщыж. Абыхэм яхэтщ куэд лъандэрэ яухауэ щытын хуейхэр. Ауэ нобэр къыздэсым яхунэгъэсакъым и кIэм. Ар щIэпхъу­мэ­кIи бущэхукIи зыри и мыхьэнэкъым, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ цIыхухэр а Iуэхум фIы дыдэу щы­гъуазэщ. Иджы ди къару псори абы етхьэлIэу мы илъэсым и кIэ пщIондэ а лэжьыгъэ псори духын ­хуейщ.
 • УФ-м и Президентым на­къыгъэ мазэм къыдигъэкIа унафэм ипкъ иткIэ, медицинэ лэжьакIуэхэм я улахуэм хэхъуащ. Апхуэдэу абыхэм дяпэкIэ къахьынущ ику иту дохутырым сом мин 28-рэ, курыт медицинэ лэжьа­кIуэм сом мин 16. Iуэху­щIапIэхэм ущрохьэлIэ бухгалтерым, кадрхэмкIэ къудамэм и унафэщIым я улахуэхэр дохутырхэм ейм нэхърэ куэдкIэ нэхъыбэу. Ар сыт апхуэдэу щIыщы­тыр?! Псом япэрауэ, улахуэ нэхъыбэ зиIэн хуейр сы­маджэм еIэзэ дохутырырщ.
 • Хьэсанэр тепсэлъыхьащ медицинэ лэжьакIуэхэм я Iэзагъэм, зэфIэкIым хэ-          гъэ­хъуэ­нымкIи Iуэхугъуэ щхьэ­­хуэхэр зэрызыхуа­гъэувыжам. Абы и лъэ­ны­къуэкIэ и гугъу ищIащ Сеченовым и цIэр зэрихьэу Москва дэт медицинэ къэрал университетым зэгу­рыIуэныгъэ зэрыра­щIы­лIам, дохутырхэм я щIэны­гъэм щыхагъахъуэм и мызакъуэу, илъэс къэс абы щеджэну ныбжьыщIэ зыбжанэ зэрагъэкIуэнум.
 • — Медицинэм зыужьыны­гъэшхуэхэр игъуэтащ, — жиIащ Хьэсанэ Руслан. — Абы дыкъызэры­кIэры­мы­хуным дыхущIэкъун хуейщ. ЖыпIэнурамэ, Кавказ Ищхъэрэм а унэтIыныгъэмкIэ нэхъыфIхэм дащыщкъым. Дэ зыужьыныгъэ гъуэгуанэм дытехьа къудейуэ аращ, зэхъуэкIыныгъэ куэд къытпэщылъщ.
 • АдэкIэ абыхэм Республикэ клиникэ сымаджэщым и хирургие корпусым ще­кIуэкI лэжьыгъэхэр зра­гъэлъэгъуащ, итIанэ къудамэхэм я унафэщIхэр зыхэта зэIущIэ ирагъэкIуэкIащ.
 • Сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэ Къэжэр Хъусен кIэщIу тепсэлъыхьащ зэ­гъэпэщыжыныгъэ лэ­жьы­гъэхэр зэрекIуэкIым арэзы къызэрищIым, я лэжьакIуэ­хэм я улахуэм зэрыха­гъэхъуам, сымаджэхэр пщIэншэу хущхъуэкIэ къызэрызэрагъэпэщым, ахэр махуэм плIэнейрэ зэра­гъашхэм, нэгъуэщIхэми.
 • — Республикэм щыIэ дэтхэнэ медицинэ IуэхущIапIэ­ми ябгъэдэлъщ я сымаджэхэм ирахьэлIэну хущхъуэхэр къызэращэхун мылъку, — жиIащ Хьэсанэ Руслан. — Сымаджэм хущхъуэ къра­гъэ­щэхужу хъыбар зэхэтхмэ, дохутырхэм ткIийуэ жэуап яхьынущ. Фэ цIыху­хэм къыфхуаIэ щытыкIэр зыхуэдэр фщIэми сщIэр­къым, ауэ сэ фIы дыдэу зы­хызощIэ ахэр властым къызэрытхущытыр — абыхэм дакъыфIэIуэхукъым. Апхуэдэ щытыкIэр лъагъуныгъэми лъагъумыхъуныгъэми нэхърэ нэхъ шынагъуэщ. КъБР-м и Iэтащ­хьэ Къанокъуэ Арсенрэ сэрэ къалэн нэхъыщхьэу зыхуэдгъэувыжар цIыху­хэм властым дзыхь зэры­хуедгъэщIыжынырщ, ап­хуэ­дэуи жылагъуэм я псэу­кIэр зэредгъэфIэ­кIуэнырщ.
 • Сытым дежи фи лэжьы­гъэр нэгъэсауэ зэрызэ­фIэф­хыным фыхущIэ­къуп­хъэщ. Апхуэдэ дыдэу сымаджэщыр зыхуэны­къуэ Iэмэпсымэхэр къыщыф­щэху­кIэ нэхъыфI дыдэхэрщ зыIэрывгъэхьэн хуейр, ар къызэрыгуэкI хьэпшып цIыкIу гуэру щытми. Ды­гъуасэрей хьэпшып къы­щIэп­щэхун щыIэкъым, пщэдейрейм ухуэплъэу щытын хуейщ. ЗэрыжаIэу, уи щхьэм хуэбгъэфащэрщ къы­лъысыр. «Дэ ар тхуэ­фа­щэкъэ» къыхуеджэны­гъэм фытет. Мылъку и лъэ­ныкъуэкIи дэ зэры­тху­зэ­фIэкIкIэ зыфщIэд­гъэ­къуэ­нущ. Фэ къалэнхэр къыт­хуэвгъэув, дэ ахэр зэрызэ­фIэд­гъэкIыным ды­хущIэ­къунущ. ДяпэкIэ республикэм узыншагъэр хъу­мэ­нымкIэ и IэнатIэр ткIий­уэ ди нэIэм щIэдгъэ­ты­нущ. Фэрэ дэрэ дызэгурыIуэу дызэдэ­ла­жьэкIэрэ, ар зэ­редгъэфIэкIуэ­нум иужь дитын хуейщ.
 •  
 • ЩхьэщэмыщI Изэ.