ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Бюджет IэнатIэм и лэжьакIуэхэм я улахуэм хущIагъу

2013-07-10

  • КъБР-м и Правительствэм щыщу экономикэм егъэщIылIахэр къри­гъэблагъэри, КъБР-м и Iэтащхьэ Къанокъуэ Арсен тепсэлъыхьащ бюджет IэнатIэм и лэжьакIуэхэм я улахуэм яхущIыгъуным пыщIа Iуэхухэм.
  •  
  • Къызэхуэсахэм абы яхуигъэу­ващ «Къэрал социальнэ политикэр пхы­гъэкIынымкIэ зэфIэгъэкIыпхъэ­хэм ятеухуауэ», «2012 — 2017 гъэхэм сабийхэм я сэбэпхэр пхыгъэкIынымкIэ лэжьыпхъэхэм я лъэпкъ стратегием и IуэхукIэ», «Сабий зеиншэхэм, адэ-анэм я жьауэм щIэмытыжу къэна сабийхэм къащхьэщыжынымкIэ къэрал политикэр гъэзэщIэным ехьэлIауэ зэфIэгъэкIыпхъэхэм я IуэхукIэ» Урысей Федерацэм и Президентым и указхэр гъэзэщIэным адэкIи елэжьыну, апхуэдэу КъБР-м и бюджет IэнатIэм хиубыдэ къэрал, муниципальнэ Iуэху­щIа­пIэхэм я лэжьакIуэ гуп щхьэхуэхэм я улахуэхэм хэгъэхъуэныр къызэрагъэпэщыну. Дызэрыт илъэсым и кIэу­хым ирихьэлIэу курыт еджапIэхэм я егъэджакIуэхэм я улахуэр сом 17610-м, зи школ кIуэгъуэ мыхъуахэр зэкIуалIэ щагъасэ IуэхущIапIэхэм я педагогхэм я улахуэр сом 16345-м, IэщIагъэхэр щра­гъэгъуэт пэщIэдзэ, курыт еджа­пIэхэм IэщIагъэхэм щыхуезыгъаджэхэмрэ мастерхэмрэ, сабийхэм щIэны­гъэ гуэдзэн щрагъэгъуэт IуэхущIапIэ­хэм я педагогхэм, сабий зеиншэхэм, адэ-анэм я жьауэм щIэмытыжу къэна сабийхэм социальнэ, медицинэ Iуэхутхьэбзэхэр яхуэзыщIэ, ахэр щрагъа­джэ IуэхущIапIэхэм я педагогхэм я ула­хуэр сом 13200-м, щэнхабзэ IуэхущIа­пIэхэм я лэжьакIуэхэм я улахуэр сом 10557-м, дохутырхэм я улахуэр сом 22840-м, социальнэ лэжьакIуэхэм, медицинэ IуэхущIапIэхэм я социальнэ лэжьакIуэхэм я улахуэр сом 8981-м, медицинэ лэжьакIуэ нэхъыщIэхэм (медицинэ Iуэхутхьэбзэхэр зэфIэгъэкIынымкIэ Iэмалхэр къызэзыгъэпэщ лэжьакIуэхэм) я улахуэр сом 8822-м, курыт медицинэ (фармацевт) лэжьа­кIуэхэм (медицинэ Iуэхутхьэбзэхэр зэфIэгъэкIынымкIэ Iэмалхэр къызэзыгъэпэщхэм) я улахуэр сом 13313-м, медицинэ IуэхущIапIэхэм я лэжьа­кIуэхэу медицинэ (фармацевт) щIэ­ныгъэ нэхъыщхьэ е нэгъуэщI щIэ­ныгъэ нэхъыщхьэ зиIэхэм икIи медицинэ Iуэхутхьэбзэхэр зэфIэзыгъэкIхэм (медицинэ Iуэхутхьэбзэхэр къызэзыгъэпэщхэм) я улахуэр сом 22840-м нэсын хуейщ.
  • А къалэнхэр тэмэму гъэзэщIа хъун папщIэ КъБР-м и Iэтащхьэм къигъэува пщэрылъым тету Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм дэтхэнэ IэнатIэми, дэтхэнэ бюджет IуэхущIапIэми зэман гъунэгъум къриубыдэу ирагъэкIуэкIыну лэжьыгъэ пыухыкIахэр иубзыхуащ. А Iуэхухэм трагъэкIуэдэн папщIэ 2013 гъэм республикэ бюджетым сом 1 мелардрэ мелуан 319-рэ щыхухахащ, а ахъшэм иджыри сом мелуан 371-м щIигъу щIагъужыну я мурадщ.
  • УФ-м и Президентым и указхэм япкъ иткIэ щIыпIэ унафэр зезыгъакIуэ органхэм чэнджэщ иратащ сабийхэм щIэныгъэ гуэдзэн щрагъэгъуэт муниципальнэ еджапIэхэм я педагогхэм, щэнхабзэмкIэ муниципальнэ Iуэху­щIа­пIэхэм я лэжьакIуэхэм я улахуэхэри зэрахуэфащэкIэ къаIэтыну.
  • ЗэIущIэм апхуэдэу щыхэплъащ КъБР-м и республикэ бюджетыр 2013 гъэм и япэ мазихым зэрагъэзэщIам. Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ Марьяш Иринэрэ финансхэмкIэ министр КIэрэф Муратрэ КъБР-м и Iэтащхьэр щыгъуазэ ящIащ бюджетым и хэщIхэр ткIийуэ зэрызэрагъэзахуэм, бюджет ахъшэр псом япэу социальнэ къалэнхэр зэфIэгъэкIынымрэ лэ­жьапщIэр тынымрэ зэрытрагъэ­кIуадэм.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.