ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зы махуи зэпыуркъым

2013-06-07

  • Джылы-Су щIыпIэр игъащIэ лъандэрэ псы хущхъуэхэмкIэ къулейщ. ЗыплъыхьакIуэхэр иджыри къыздэсым гугъу ехьу щытащ, гъуэгу тэмэм иIэтэ-къыми.
  •  
  • «Урысейм и Ипщэ лъэныкъуэ» федеральнэ программэм ипкъ иткIэ, илъэс   етхуанэ хъуауэ зыхуей хуагъазэ Нартсанэ — Псы хущхъуэхэм я щIыпIэ — Джылы-Су — Iуащхьэмахуэ щIыпIэхэр зэпызыщIэ гъуэгур. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и кIэлъыплъыныгъэм щIэту ирагъэкIуэкI лэжьыгъэхэр зы махуи зэпыур­къым икIи ар мы гъэм и щэкIуэгъуэ мазэм нагъэсын хуейуэ щытщ. Джылы-Су зыщызыплъыхьыну хуей дэтхэнэми дяпэкIэ Iэмал игъуэтынущ тыншу икIи шынагъуэншэу гъуэгуанэр зэпичыну.