ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

IутIыж Борис и гуащIэ мыкIуэщIыр

2021-11-30

  • IутIыж Борис и гъащIэмрэ и гуащIэмрэ теухуа тхылъитI дунейм къыщытехьащ Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм.

  • — УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ IутIыж Борис Къуней и къуэр (1940 — 2008) зи творческэ щIэиныр лъэпкъым и псэкупсэ, щэнхабзэ дыщэ гъэтIылъыгъэхэм ящыщ хъуа цIыхушхуэщ, — жеIэ тхылъ тедзапIэм и редактор нэхъыщхьэ Котляров Виктор. — «Телъыджэщ абы зэфIэкIыу иIар: бзэ щIэныгъэлIт, драматургт, усакIуэт, тхакIуэт, публицист, зэдзэкIакIуэт, сурэтыщIт, скульпторт, жылагъуэ лэжьакIуэт. Щэнхабзэм къулыкъу хуэзыщIэхэм ар къахэщырт езым и хъэтI щхьэхуэ сыт хуэдэ Iуэхуми ехьэлIауэ зэриIэжымкIэ. Лъэпкъым и эпос, драмэ, лирикэ жанрхэм я лъабжьэр зыгъэтIылъар, абыхэм лъагъуэ дахэ щыпхызышар Борисщ».
  • «Драматургия и театр Бориса Утижева» и фIэщыгъэу ЩакIуэ Марьянэ зэхигъэува тхылъыр Iыхьи- тIу зэхэтщ. Япэм хэхуащ Борис и «Iуэдыщэ», «Адэжь лъапсэ» сценарийхэр, «В ожидании чуда» эссер, «Монолог о драматургии и театре… и не только о них», «Этюды о драматургии с грустинкой», «НэгъуэщIынэкIэ деплъмэ: къыхужаIахэм тежытIыхьыж щIыкIэу», «Сценэр япэу схузэIузыха» тхыгъэхэр. ЕтIуанэ Iыхьэм щызэхуэхьэсащ республикэм и къэрал лэжьакIуэ, щIэныгъэлI, режиссёр, драматург, журналист цIэрыIуэхэм IутIыжым траухуа я IэдакъэщIэкIхэр.
  • Тхылъыр дунейм къытехьащ IутIыж Борис и гъащIэмрэ и гуащIэмрэ къызыфIэIуэхухэм зэхуахьэса мылъкукIэ.
  • ЕтIуанэ тхылъми и зэхэлъэкIыр япэм ейм тохуэ, томитI хъу лэжьыгъэм ещхьуи аращ къыпщызыгъэхъур. «Человек. Писатель. Ученый. Творческая индивидуальность Б. Утижева» зыфIаща тхылъыр ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей академием и Къэбэрдей-Балъкъэр ЩIэныгъэ центрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым игъэхьэзыращ, щIэныгъэ, публицистикэ лэжьыгъэ-хэр итщ. Апхуэдэуи тхылъым ихуащ институтым бадзэуэгъуэм и 15-м иригъэкIуэкIа зэIущIэм къыщапсэлъахэр.
  • ИСТЭПАН Залинэ.