ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Бзылъхугъэм  и  бзэкIэ бзылъхугъэм  теухуауэ

2021-11-03

  • Шэшэн Республикэм и къалащхьэ Грознэм жэпуэгъуэм и 25 — 28-хэм щекIуэкIащ Урысейпсо щIэныгъэ конференц: «Бзылъхугъэм и бзэкIэ бзылъхугъэм теухуауэ: муслъымэн цIыхубзыр унагъуэмрэ цIыхубэ гъащIэмрэ зэрыхэтыр».

  • КъБР-м къыбгъэдэкIыу конференцым хэлэжьыхьащ республикэм и Муслъымэнхэм я IуэхущIапIэм и унафэщIым и дэIэпыкъуэгъу Амщыкъуэ Анжелэ, Iэбу Хьэнифэ и цIэр зезыхьэ Кавказ Ищхъэрэ ислъам университетым и учебно-методическэ кабинетым и унафэщI Къумыкъу Светланэ сымэ, нэгъуэщIхэри. Шэшэн Республикэм и Муслъымэнхэм я IуэхущIапIэм и нэIэ щIэту екIуэкIа зэIущIэр щызэхэтащ Кишиев Кунтэ-хьэжы и цIэр зезыхьэ Урысей ислъам университетым.
  • Конференцым хэтыну ирагъэблэгъат Урысейм и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэмрэ Кавказ Ищхъэрэмрэ щыIэ дин IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэр, егъэджэныгъэмрэ медицинэмрэ епха IэщIагъэ зиIэ бзылъхугъэхэр, муслъымэн щIэныгъэ нэхъыщхьэ щызэрагъэгъуэт еджапIэхэм я унафэщIхэр. Къызэхуэсахэр телэжьыхьащ къэралым и щIыналъэ зэхуэмыдэхэм щыщ дин лэжьакIуэхэр я ехъулIэныгъэхэмкIэ, лэжьыгъэм зэрыбгъэдыхьэ IэмалхэмкIэ зэхъуэжэн Iуэхум, унагъуэр быдэ хъун папщIэ диныр къэгъэсэбэпа зэрыхъу бгъэдыхьэкIэхэм щытепсэлъыхьащ.
  • ЗэIущIэм къекIуэлIахэм фIэхъус сэламкIэ зыкъыхуагъэзащ Урысей ислъам университетым и ректор Мутушев Абдурэхьим, республикэм и Iэтащхьэ Кадыров Рамзан и лIыкIуэ, Шэшэн Республикэм и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ я администрацэм и унафэщI Таймасханов Галас, муфтий Межиев Сэлахь и къуэдзэ Хабзиев Арби сымэ, нэгъуэщIхэми.
  • Ислъамым цIыхубзым щиубыд увыпIэм, ар нобэрей гъащIэм зэрыхэтым, жьэгу пащхьэр хъума хъун папщIэ диныр дэIэпыкъуэгъу зэрыхъум, къинэмыщIхэм щытепсэлъыхьащ зи гугъу тщIы зэхуэсышхуэм, икIи ар иуха нэужь, игъэзэщIа лэжьыгъэр къызыхэщ резолюцэ къащтащ.
  • Чэрим  Марианнэ.