ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЦIыху мин 250-рэ щызэблокI

2021-10-30

  • КъБР-м Транспортымрэ гъуэгу IэнатIэмкIэ и министерствэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, 2021 гъэм Налшык къалэ аэропортым щызэблэкIыр цIыху мин 250-м щIигъуащ.

  • — Дызэрыт илъэсым Налшык дэт аэропортым и авиарейсхэм 6 къахэхъуащ, Москва, Санкт-Петербург, Сочэ, Истамбыл, Душанбе, Ереван (Таджикистан, Армение лъэныкъуэхэм япэу лъатэу аращ) къалэхэм лъатэу. АдэкIи цIыхухэр здэкIуэ хъуну щIыналъэхэм я бжыгъэм хэдгъэхъуэну ди мурадщ, хамэ къэралхэри абы хиубыдэу. Мы зэманым ирихьэлIэу, аэропортым щызэблэкIыр цIыху мин 250-м щIигъуащ, илъэсым и кIэ пщIондэ а бжыгъэр мин 300-м нэсыну дыщогугъ, — къыщыхагъэщащ министерствэм.
  • Нэхъ и пэкIэ жаIащ Налшык аэропортыр зэрыхагъэхьар Урысейм и щIыналъэ аэропорт сеть нэхъ ин дыдэхэм ящыщ «Новапорт Холдинг» ООО-м. ЩIыналъэ унафэщIхэм къызэралъытэмкIэ, ар сэбэп хуэхъунущ Къэбэрдей-Балъкъэрым и кхъухьлъатэ тIысыпIэр зэIузэпэщ щIыным, абы зегъэужьыным. Псалъэм папщIэ, 2023 — 2024 гъэхэм траухуэ абы и вокзал IуэхущIапIэр зэрагъэпэщыжыну.
  • БАГЪЭТЫР Луизэ.