ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дыщалъхуа  щIыналъэр зыфIэгъэщIэгъуэнхэр

2021-10-26

  • Гъуэгу зыпхымыкI щIыпIэхэм тещIыхьа «Урысейм и щIэин» проектым хыхьэу, квадроциклхэмкIэ къэхутакIуэ ежьэхэм я лъэхъэнэр Къэбэрдей-Балъкъэрым щызэхуащIыжащ.

  • Гъэмахуэ-бжьыхьэ пIалъэм къриубыдэу, Кавказ Ищхъэрэм апхуэдэ къэхутэныгъэу 6, зэманкIи, я гугъуагъкIи, гъуэгум и кIыхьагъкIи зэхуэмыдэу, щекIуэкIащ. Абыхэм ящыщу 3-м хэтахэр кIуэцIрыкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къурш щхьэдэхыпIэхэмрэ аузхэмрэ. Осетие Ищхъэрэ — Алание, Ингуш, Шэшэн щIыналъэхэми къэхутэныгъэ щрагъэкIуэкIащ.
  • КъэхутакIуэхэм яхэтащ Москварэ Москва областым-рэ щыщу гъуэгу зыпхымыкI щIыпIэхэм къыщыжыхьыным дихьэххэр. Абыхэм я «лъагъуэр» кIуэцIрыкIырт къурш щхьэдэхыпIэ лъагэхэмрэ Кавказ Бгы тхыцIэ нэхъыщхьэм и аузхэмрэ. Экспедицэр екIуэкIыху, абы хэтхэм зрагъэлъэгъуащ ди щIыуэпсым и къулеягъыр, тхыдэ мыхьэнэ зиIэ хъугъуэфIыгъуэхэр, апхуэдэуи Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм я хабзэхэмрэ шхыныгъуэхэмрэ зыщагъэгъуэзащ.
  • Къыхэгъэщыпхъэщ, «Урысейм и щIэин» проектымкIэ къэралым и тхыдэ-щэнхабзэ, щIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэр егъэджыныр къызэгъэпэщакIуэхэм зэрамурадыр.
  • Иджырей экспедицэр зэхаублат «Квадроостров» Москва клубымрэ «Альтаир» Урыс географие зэгухьэныгъэм и щIалэгъуалэ клубымрэ, КъБР-м Курортхэмрэ туризмэмкIэ и министерствэр, Ингуш Республикэм ТуризмэмкIэ и комитетыр, ATV — Грознэ квадроклубыр я дэIэпыкъуэгъуу.
  • БАГЪЭТЫР Луизэ.