ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2021-04-17

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 19
 • Сыхьэтыр 10 пщIондэ лажьэркъым
 • 17.00 «Пщыхьэщхьэ таурыхъ». Цыферов Г. «Как отдыхал подъёмный кран» (6+)
 • 17.10 «Сабийхэм я дуней» (12+)
 • 17.35 «Спорт утыку цIыкIу» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 «Адэ-анэхэр щIоупщIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)

 • 19.50 «Хабзэр яхъумэу» (12+)
 • 20.00 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.30 «Абы и псалъэр». ТхакIуэ Журт Биберд и творчествэм теухуауэ (адыгэбзэкIэ)
 • 21.05 «Бзылъхугъэ щыпкъэ». УФ-м щIыхь зиIэ и журналист АфIэунэ Раисэ и фэеплъу (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, мэлыжьыхьым и 20
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 «Усэхэр зэрыт дэфтэр» (12+)
 • 6.55 «Абы и псалъэр». ТхакIуэ Журт Биберд и творчествэм теухуауэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Хабзэр яхъумэу» (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!»
 • 8.20 «Бзылъхугъэ щыпкъэ». УФ-м щIыхь зиIэ и журналист АфIэунэ Раисэ и фэеплъу (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.55 «Адэ-анэхэр щIоупщIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.20 «Сабийхэм я дуней» (12+)
 • 9.45 «Спорт утыку цIыкIу» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 10.05 «Анэшхуэм и таурыхъхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «Пщыхьэщхьэ таурыхъ». Сутеев В. «Мыр сыт хуэдэ бзу?» (6+)
 • 17.10 «Псори дяпэкIэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.35 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iущхэмрэ Iущыцэхэмрэ». ШколакIуэхэм я телевизионнэ гуманитар олимпиадэ. Финал ныкъуэр (12+)
 • 18.05 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 20.20 «ЕгъэджакIуэ». Газаевэ А. (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.50  «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.00 «Дунейм и бауэ макъыр зэхызох». КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Ацкъэн Руслан (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, мэлыжьыхьым и 21
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Дунейм и бауэ макъыр зэхызох». КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Ацкъэн Руслан (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 «ЕгъэджакIуэ». Газаевэ А. (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.25 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 8.55 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iущхэмрэ Iущыцэхэмрэ». ШколакIуэхэм я телевизионнэ гуманитар олимпиадэ. Финал ныкъуэр (12+)
 • 9.25 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.35 «Псори дяпэкIэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 «Телестудио: адыгэбзэ». 108-нэ дерс (12+)
 • 17.30 «Классикэр псоми папщIэ»
 • 17.55 «Ухуейуэ щытмэ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «ТВ-галерея». УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Дау Марианнэ. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 20.20 2021 гъэр щIэныгъэмрэ IэмэпсымэщIэхэмрэ я илъэсщ. «ЩIэныгъэ». Филологие щIэныгъэхэм я кандидат Ахматовэ Любэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.50 «Ди КIунэ». УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ ЖьакIэмыхъу КIунэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, мэлыжьыхьым и 22
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «ТВ-галерея». УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Дау Марианнэ. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 6.50 «Ди КIунэ». УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ ЖьакIэмыхъу КIунэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Телестудио: адыгэбзэ». 108-нэ дерс (12+)
 • 8.50 2021 гъэр щIэныгъэмрэ IэмэпсымэщIэхэмрэ я илъэсщ. «ЩIэныгъэ». Филологие щIэныгъэхэм я кандидат Ахматовэ Любэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.20 «Ухуейуэ щытмэ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 «Дыгъэщыгъэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «Телестудио: балъкъэрыбзэ».107-нэ дерс (12+)
 • 17.30 «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Жаншэрхъ». Спорт нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 19.55 «ЩIэплъыпIэ» (12+)
 • 20.25 «Зэчиймрэ IэпщIэлъапщIагъэмрэ». Философие щIэныгъэхэм я кандидат Зумакулов Владимир и фэеплъу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 76-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Къэбэрдей-Балъкъэрым и Дыщэ вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Муругов Степан (12+)
 • 21.15 «Лъэхъэнэхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, мэлыжьыхьым и 23
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «ЩIэплъыпIэ» (12+)
 • 6.50 «Зэчиймрэ IэпщIэлъапщIагъэмрэ». Философие щIэныгъэхэм я кандидат Зумакулов Владимир и фэеплъу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Лъэхъэнэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.45 «Жаншэрхъ». Спорт нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.05 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 76-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Къэбэрдей-Балъкъэрым и Дыщэ вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Муругов Степан (12+)
 • 9.15 «Телестудио: балъкъэрыбзэ». 107-нэ дерс (12+)
 • 17.00 «Пщыхьэщхьэ таурыхъ». Абрамцевэ Н. «Сэ сыхэт?»
 • 17.10 Буляков Ф. «Выходили бабки замуж». Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и спектакль. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 18.05 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Щэнхабзэмрэ дэрэ» (12+)
 • 20.25 «Усыгъэм и зэман» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.35 «КъэкIуащ, тхыдэм къыхэнэну». Генерал Сосналы СулътIан (12+)
 • 21.05 2021 гъэр щIэныгъэмрэ IэмэпсымэщIэхэмрэ я илъэсщ. «ЦIыхумрэ роботымрэ». Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор Сен Хьэмыщэ. Япэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, мэлыжьыхьым и 24
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Щэнхабзэмрэ дэрэ» (12+)
 • 6.50 2021 гъэр щIэныгъэмрэ IэмэпсымэщIэхэмрэ я илъэсщ. «ЦIыхумрэ роботымрэ». Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор Сен Хьэмыщэ. Япэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.25 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «Си гукъэкIыжхэр». КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Даур Иринэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.25 «КъэкIуащ, тхыдэм къыхэнэну». Генерал Сосналы СулътIан (12+)
 • 8.55 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» «Бажэмрэ Дыгъужьымрэ» таурыхъым къытращIыкIа (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.10 «СабийгъэгуфIэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 9.30 «Хъуромэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «ЩIылъэмрэ уэгумрэ ятеухуауэ» (12+)
 • 17.15 Насып Астемыр и концерт (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 «ФIым телэжьэн». Налшык къалэ дэт 3-нэ еджапIэ-интернатыр (адыгэбзэкIэ)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт»
 • 19.00 Буляков Ф. «Выходили бабки замуж». Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и спектакль. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 19.55 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.25 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 20.40 2021 гъэр щIэныгъэмрэ IэмэпсымэщIэхэмрэ я илъэсщ. «Нобэрей бзылъхугъэр». Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор ТекIуий Мадинэ (адыгэбзэкIэ)
 • 21.10 2021 гъэр щIэныгъэмрэ IэмэпсымэщIэхэмрэ я илъэсщ. «ЦIыхумрэ роботымрэ». Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор Сен Хьэмыщэ. ЕтIуанэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • Тхьэмахуэ, мэлыжьыхьым и 25
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.15 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 «ЩIылъэмрэ уэгумрэ ятеухуауэ» (12+)
 • 7.00 2021 гъэр щIэныгъэмрэ IэмэпсымэщIэхэмрэ я илъэсщ. «Нобэрей бзылъхугъэр». Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор ТекIуий Мадинэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 2021 гъэр щIэныгъэмрэ IэмэпсымэщIэхэмрэ я илъэсщ. «ЦIыхумрэ роботымрэ». Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор Сен Хьэмыщэ. ЕтIуанэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.05 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 «Сценэм къыхуигъэщIа». КъБР-м и цIыхубэ артисткэ Щэрмэт Людмилэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 «Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 9.25 «Билляча». Сабийхэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.45 «ЦIыкIураш». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ)
 • 16.00 «Псэуащ-щыIащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.15 «Щытхъу зиIэ дохутыр»
 • 16.40 Акъсырэ Залымхъан. «Дахэнагъуэ». ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зехыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и спектакль (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 ДНК-м теухуауэ щIоупщIэ (12+)
 • 20.05 «Утыку». Кулиев Къайсын и цIэр зезыхьэ Балъкъэр къэрал драмэ театрыр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.50 «Нэху». УсакIуэ КIуащ БетIал (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • ОТР
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 19
 • 17.00 УФ-м щIыхь зиIэ и артист Ташло Алий и концерт. ЕтIуанэ Iыхьэ
 • 17.35 «Усэхэр зэрыт дэфтэр» (12+)
 • 17.45 «ЦIыхум тхыдэм щиIыгъ увыпIэр». Нало Евгение (12+)
 • 18.15 «ГъащIэр зы махуэ нэхуу кIуащ». ЩIэныгъэлI Бэлэтокъуэ Виталий и фэеплъу (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, мэлыжьыхьым и 20
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Добрый доктор» (12+)
 • 6.40 «ГъащIэр зы махуэ нэхуу кIуащ». ЩIэныгъэлI Бэлэтокъуэ Виталий и фэеплъу (12+)
 • 7.10 «ЦIыхум тхыдэм щиIыгъ увыпIэр». Нало Евгение (12+)
 • 7.40 «Узыщыгугъыпхъэр» (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 УФ-м щIыхь зиIэ и артист Ташло Алий и концерт. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 «Хабзэр яхъумэу» (12+)
 • 17.15 «Псоми нэхърэ нэхъ лъапIэр». Медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат Ахъуэхъу Залымхъан (12+)
 • 17.45 «И гъащIэр IэщIагъэм теухуат». КъБР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ Жылау Нурбий (12+)
 • 18.10 «КъэкIуэнур нобэрей махуэм пыщIащ» (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, мэлыжьыхьым и 21
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Хабзэр яхъумэу» (12+)
 • 6.30 «Псоми нэхърэ нэхъ лъапIэр». Медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат Ахъуэхъу Залымхъан (12+)
 • 7.00 «КъэкIуэнур нобэрей махуэм пыщIащ».
 • 7.35 «Усэхэр зэрыт дэфтэр» (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 «Классикэр псоми папщIэ» (12+)
 • 8.25 Саксафоным еуэ Николайчук Александр (12+)
 • 17.00 Макъамэ нэтын (12+)
 • 17.15 «ТекIуахэр». Беккиев Тамирлан (12+)
 • 17.35 «Зауэм сыхэтащи, мамырыгъэм срителъхьэщ» (12+)
 • 18.05 «Зэманымрэ цIыхумрэ» (12+)
 • 18.35 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, мэлыжьыхьым и 22
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 6.25 «ТекIуахэр». Беккиев Тамирлан
 • 6.45 «Зауэм сыхэтащи, мамырыгъэм срителъхьэщ» (12+)
 • 7.15 «Зэманымрэ цIыхумрэ» (12+)
 • 7.50 Макъамэ нэтын (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «ГъащIэ, фIыуэ узолъагъу!». УФ-м щIыхь зиIэ и артист Царикати Феликс и концерт. Япэ Iыхьэ
 • 17.00 Макъамэ нэтын (12+)
 • 17.20 «КъэкIуэнур нобэрей махуэм пыщIащ». Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор Дзэмыхь Къасболэт (12+)
 • 17.55 «Вся жизнь на виду». КъБР-м, КъШР-м, АР-м щIыхь зиIэ я журналист ХьэфIыцIэ Мухьэмэд
 • 18.35 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, мэлыжьыхьым и 23
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 6.25 Макъамэ нэтын (12+)
 • 6.45 «Вся жизнь на виду». КъБР-м, КъШР-м, АР-м щIыхь зиIэ я журналист ХьэфIыцIэ Мухьэмэд
 • 7.25 «КъэкIуэнур нобэрей махуэм пыщIащ». Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор Дзэмыхь Къасболэт (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «ГъащIэ, фIыуэ узолъагъу!». УФ-м щIыхь зиIэ и артист Царикати Феликс и концерт. ЕтIуанэ Iыхьэ
 • 17.00 «Росгвардиер къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 5 ирокъу»
 • 17.40 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 76-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Зауи щыIащ — текIуэныгъи щыIащ…» Хэку зауэшхуэр изобразительнэ гъуазджэм къызэрыхэщыр (12+)
 • 18.10 «Зэманымрэ цIыхумрэ». УФ-м и МВД-м щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Канунников Анатолий (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, мэлыжьыхьым и 24
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 76-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Зауи щыIащ — текIуэныгъи щыIащ…» Хэку зауэшхуэр изобразительнэ гъуазджэм къызэрыхэщыр (12+)
 • 6.45 «Зэманымрэ цIыхумрэ». УФ-м и МВД-м щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Канунников Анатолий (12+)
 • 7.25 «Росгвардиер къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 5 ирокъу» (12+)
 • 8.05 «Телегалерея». Актрисэ Мысостышхуэ Маринэ (12+)
 • 8.40 «Классикэр псоми папщIэ» (12+)
 • 17.00 «Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 17.25 «Спектр». Театрымрэ киномрэ я режиссёр, актрисэ Жэман Iэминэ (12+)
 • 18.00 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 76-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Дэ зыри тщыгъупщакъым». Курск деж щекIуэкIа зауэр (12+)
 • 18.35 «Миссия народного дипломата». Дзэм къыхэкIыжа офицерхэм я дунейпсо чэнджэщакIуэ комитетым и секретарь нэхъыщхьэ Къумахуэ Анатолэ теухуа телефильм (12+)
 • Тхьэмахуэ, мэлыжьыхьым и 25
 • 6.00 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 76-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Дэ зыри тщыгъупщакъым». Курск деж щекIуэкIа зауэр (12+)
 • 6.30 «Спектр». Театрымрэ киномрэ я режиссёр, актрисэ Жэман Iэминэ (12+)
 • 7.05 «Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 7.35 «Миссия народного дипломата». Дзэм къыхэкIыжа офицерхэм я дунейпсо чэнджэщакIуэ комитетым и секретарь нэхъыщхьэ Къумахуэ Анатолэ теухуа телефильм (12+)
 • 8.00 Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэ махуэм и щIыхькIэ Кавказ Ищхъэрэм гъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым щекIуэкIа концерт (12+)
 • 17.00 ТекIуэныгъэм и махуэм ирихьэлIэу. «Къэбэрдей-Балъкъэрым и Дыщэ вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Муругов Степан (12+)
 • 17.10 «ДНК». Узыншагъэм теухуа нэтын
 • 17.30 Сабий тхылъым и тхьэмахуэ (12+)
 • 18.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и ТВ
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьы м и 19
 • Сыхьэтыр 11 пщIондэ лажьэркъым
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Мэршэнкъул Iэдэм и фэеп-лъу (12+)
 • 18.00 «Уэрэдыр и Iэпэгъуу». Макъамэ нэтын (12+)
 • Гъубж, мэлыжьыхьым и 20
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Узыншэу фыщыт». Дохутыр Думэн Иринэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Уэрэдыр и Iэпэгъуу». Макъамэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Бэрэжьей, мэлыжьыхьым и 21
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр (12+)
 • 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «IэщIагъэлIхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Уэрэдыр и Iэпэгъуу». Макъамэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Махуэку, мэлыжьыхьым и 22
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Ди щIэинхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Уэрэдыр и Iэпэгъуу». Макъамэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Мэрем, мэлыжьыхьым и 23
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. Кавказ Ищхъэрэм щыхъыбархэр
 • 9.15 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Тщыгъупщэ хъунукъым». Хэку зауэшхуэм и ветеран Калабуховэ В. (12+)
 • 18.00 «Уэрэдыр и Iэпэгъуу». Макъамэ нэтын (12+)
 • Щэбэт, мэлыжьыхьым и 24
 • 8.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 8.20 «Цей». Лъэпкъ фащэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Тхьэмахуэ, мэлыжьыхьым и 25
 • 8.00 ЩIыпIэ зэман. «Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и радио
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 19
 • Пщэдджыжьым лажьэркъым
 • 11.3011.45 «ХЪЫБАРЫЩIЭХЭР» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Ди хъугъуэфIыгъуэхэр» циклым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 13.1013.25 «ХЪЫБАРЫЩIЭХЭР» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 13.2514.00 «Шэджагъуэ хуабэ»
 • 15.1015.25 «ХЪЫБАРЫЩIЭХЭР» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 15.2515.50 «Iуэху куэд щызэфIагъэкI блыщхьэ»
 • 15.5016.00 «Къафэжьым екIуу». Симфоние макъамэ (адыгэбзэкIэ)
 • 18.1018.25 «ХЪЫБАРЫЩIЭХЭР» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Гум имыхужхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.3018.35 «Псоми тедгъэкIуэдэнур дакъикъитхущ»
 • 18.3519.00 Радиом и фондым щыщщ. «Илъэсхэмрэ цIыхухэмрэ». Къардэн Хьэсэн, Журт Биберд (адыгэбзэкIэ)
 • Гъубж, мэлыжьыхьым и 20
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.30 «IэщIагъэ». Сабанчиевэ Аринэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.308.40 Лъэпкъ Iэмэпсымэхэм кърагъэкI макъамэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.409.00 «Лъэпкъым и псэкупсэ джэлэсыр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.3011.45 «ХЪЫБАРЫЩIЭХЭР» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «ГъащIэм щыщ сатыр псори». Ацкъан Руслан (адыгэбзэкIэ)
 • 13.1013.25 «ХЪЫБАРЫЩIЭХЭР» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Зи чэзу Iуэхум теухуа интервью»
 • 13.4514.00 «Нэхъ пасэу радиом къитахэм ящыщщ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.1015.25 «ХЪЫБАРЫЩIЭХЭР» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 15.2516.00 «ЕхъулIэныгъэм и хэкIыпIэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.1018.25 «ХЪЫБАРЫЩIЭХЭР» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Гум имыхужхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.3018.40 «Псоми ятеухуауэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.4019.00 ФIыуэ флъагъу макъамэ- хэр
 • Бэрэжьей, мэлыжьыхьым и 21
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.40 «Лъэпкъым и цIыху щыпкъэ». ЖьакIэмыхъу КIунэ (адыгэбзэкIэ)
 • 8.409.00 Маммеев Ибрэхьим. «Хамэ къэрал щащIа туфлъэ» радиоинсценировкэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.3011.45 «ХЪЫБАРЫЩIЭХЭР» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Нарт хъыбархэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.1013.25 «ХЪЫБАРЫЩIЭХЭР» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «ЩIэблэ» циклым щыщщ. Журт Биберд
 • 13.4514.00 «Фонотекэм щIэуэ къыхэхъуахэр»
 • 15.1015.25 «ХЪЫБАРЫЩIЭХЭР» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 15.2515.45 «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ»
 • 15.4516.00 «Микрофоныр — сабийхэм» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.1018.25 «ХЪЫБАРЫЩIЭХЭР» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 Радиом и дыщэ фондым щыщщ. Занкишиев Жагъа (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.3018.50 «Винил-кафе»
 • 18.5019.00 «ЩIэблэр гъэсэным гурэ псэкIэ елIалIэу»
 • Махуэку, мэлыжьыхьым и 22
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.30 «Къэрэшей-балъкъэр узэщIакIуэхэр». Абаевхэ я унагъуэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.308.40 «Пшынэм и макъыр». Османовэ Людмилэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.409.00 «Зэманым и лъэужьхэр». Къармэ Руслан (адыгэбзэкIэ)
 • 11.3011.45 «ХЪЫБАРЫЩIЭХЭР» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Зы актёрым и театр». Щэрмэт Людмилэ (адыгэбзэкIэ)
 • 13.1013.25 «ХЪЫБАРЫЩIЭХЭР» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Хабзэм теухуа упщIэхэр»
 • 13.4514.00 «ХХ лIэщIыгъуэм и антологиер» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.1015.25 «ХЪЫБАРЫЩIЭХЭР» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 15.2515.45 «И чэзу дыдэщ»
 • 15.4516.00 «Динымрэ хабзэмрэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.1018.25 «ХЪЫБАРЫЩIЭХЭР» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр». Къагъырмэс Борис
 • 18.3018.50 «Школ пщIантIэм»
 • 18.5019.00 ФIыуэ флъагъу макъамэхэр
 • Мэрем, мэлыжьыхьым и 23
 • 7.107.25 «ХЪЫБАРЫЩIЭХЭР» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 7.257.45 «ПщэдджыжьыфIыр цIыхуфIхэм драгъусэу» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.458.00 «70 — 80 гъэхэм радиом къитахэм щыщщ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.108.30 «Жьэгу пащхьэ». Чеченов Борис (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.308.50 «Шэрджэс дуней» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.509.00 «Адыгэ пшынэжь» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.3011.45 «ХЪЫБАРЫЩIЭХЭР» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Насыпым и гъуэгухэр». Малкондуев Идрис (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.1013.25 «ХЪЫБАРЫЩIЭХЭР» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Щэнхабзэ зэпеуэ»
 • 13.4514.00 Гуляев Башир. «АмкIыщ» Iуэтэжыр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.1015.25 «ХЪЫБАРЫЩIЭХЭР» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 15.2515.45 «Iуащхьэмахуэ» и махуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.4516.00 «Ууаз» (диным теухуауэ) (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.1018.25 «ХЪЫБАРЫЩIЭХЭР» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.3018.45 «Спорт щхьэл»
 • 18.4519.00 «Си япэ тхылъ цIыкIухэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Щэбэт, мэлыжьыхьым и 24
 • 10.1011.00 «Кавказым и пшэплъхэр». Радиожурнал
 • 11.1011.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.2511.40 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4012.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху». Концерт (адыгэбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, мэлыжьыхьым и 25
 • 10.1010.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр
 • 10.2511.00 Лермонтов Михаил. «Бэлэ» радиоинсценировкэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.1011.30 «Къафэм и къежьапIэхэр». Къуэдз Iэбубэчыр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.3012.00 Къэрмокъуэ Мухьэмэд. «Жэщ зэIущIэ» радиопостановкэр (адыгэбзэкIэ)
 • КъБР-м и радио
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 19
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Жырхана» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 6.457.00 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.40 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.48 — «Назму толкъунларында» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.35 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.48 — «Назму толкъунларында» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.35 – «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.0024.00 «Жырхана» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Гъубж, мэлыжьыхьым и 20
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 •  7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.30 — «Миллет хазнабыздан» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Интервал QT» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 16.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «Интервал QT» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ).
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.2524.00 «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, мэлыжьыхьым и 21
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.35 — «Фэр папщIэ»
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 4.00 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Халкъ жыра» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 •  7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.30 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.20 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 14.40 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 16.20 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 23.3024.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Махуэку, мэлыжьыхьым и 22
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 00.30 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.10 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 •  7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 •  7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 9.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Тейри къылыч» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 12.05 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.30 — «Макъамэм и толъкъунхэм» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 15.35 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 18.05 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.30 — «Макъамэм и толъкъунхэм» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.3024.00 «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Мэрем, мэлыжьыхьым и 23
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.10 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 •  7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Прозэм и напэкIуэц1хэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.45 — «Сиз а билемисиз» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.50 — «Жэуап зэтыгъуей упщIэхэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — «Сиз а билемисиз» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 18.50 — «Жэуап зэтыгъуей упщIэхэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.2524.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Щэбэт, мэлыжьыхьым и 24
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.15 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.25 — «Шаудан» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Радиус -99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 10.00 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — «Дэрэжэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 12.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.38 — «Лъэпкъым и ф1ыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 15.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Шаудан» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 16.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Радиус -99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 18.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Прозэм и напэкIуэц1хэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.20 — «Сиз а билемисиз» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 23.3024.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, мэлыжьыхьым и 25
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.38 — «Лъэпкъым и ф1ыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Шаудан» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 5.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ)
 • 5.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 6.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.447.00 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • «ХъыбарыщIэхэр».
 • Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 10.00, 14.00
 • «ХъыбарыщIэхэр».
 • Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 8.00, 15.00
 • «ХъыбарыщIэхэр».
 • Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 12.00, 17.00
 • 7.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.10 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.40 — «Дерс» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.10 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.10 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 16.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.40 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Шаудан» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.3024.00 «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)