ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дыжьын щIыIуу зэрылъэлъ

2021-02-27

  • АдакъэкIэ, пшагъуэхэплъ.
  • Вы плъыжь здэщысым удз къыщыкIыркъым.
  • Ди бжыхьыпэ лы цIыкIу пызщ.
  • Дыжьын щIыIуу зэрылъэлъ.
  • Къэрабэу плъыфэ, уафэм едзэкIа.
  • Мэфий, мэкIий, хьэкъугъыр къреш.
  • Тхьэмпабгъуэ и къуэ лIы хъурей.
  • IэфIыр зыгъэдыдж, дыджыр зыгъэIэфI.
  • ЖЭУАПХЭР:
  • Мазэ ныкъуэ. МафIэ. Бзу. Гуэдз. Лэгъупыкъу. Жьапщэ. Къэб. Шыгъу