ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу

2021-02-27

Осетие Ищхъэрэм и унафэщIхэм я хьэщIэщ Иорданием щылажьэ Адыгэ ФIыщIэ Хасэм и тхьэмадэ, генерал-майор Бырмамыт Фэуазрэ «Хэку» ассоциа­цэм и унафэщI Ефэнды Джылахъстэнрэ. СэмэгумкIэ етIуанэр Осетие Ищхъэрэм и УнафэщI Каболоев Биларщ. Владикавказ, 1985 гъэ